Baile (Home)

An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Átha Cliath D24 YW81.
Fón: (01) 4588889 Faics: (01) 4588501
R-phost: oifigschronain@gmail.com

Is bunscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach, chomhoideachasúil í Scoil Chrónáin, a fheidhmíonn faoi phátrúntacht Ard-Easpaig Bhaile Átha Cliath. Tá an scoil suite i sráidbhaile Ráth Cúil, díreach trasna an bhóthair ó Tesco. Is scoil í ata ag forbairt agus freastalaíonn sí ar dhaltaí ó Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé. Freastalaíonn 379 dalta ar Scoil Chrónáin agus tá 18 múinteoir ann: lena n-áirítear an Príomhoide, beirt mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus beirt mhúinteoirí acmhainne. Tá cúigear cúntóirí riachtanais speisialta (CRS) sa scoil, móide feighlí agus beirt rúnaithe, duine acu atá páirt-aimseartha.

Is í Martha Ní Chathasaigh Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta.
Is í Siobhán Mhic Gearailt an Príomhoide.

 Is í Róisín Ní Shéaghdha, an Príomhoide Tánaisteach.

Is iad Sarah Walsh & Sorcha Heffernan Cathaoirligh ‘Le Chéile’ (Coiste na dTuismitheoirí).

Scoil Chrónáin is an all Irish, co-educational primary school and the Archbishop of Dublin is the school patron. The school is located in Rathcoole Village, across the road from Tesco. The school is developing and at present we have 13 classes, from Junior Infants to sixth class. 379 pupils attend the school and we have 18 teachers, including the Principal, two learning support teachers and two resource teachers. We have five Special Needs Assistants (SNAs) in the school, along with a caretaker and two secretaries, one of them part-time.


Martha Ní Chathasaigh is the Chairperson of the Board of Management.

Siobhán Mhic Gearailt is the Principal.
Róisín Ní Shéaghdha is the Deputy Principal.

Sarah Walsh & Sorcha Heffernan Co-Chairperson of “Le Chéile” (Parents’ Association).

 

Más spéis leat ‘Foirm do Rollúchán (2019)’ a lorg dod’ pháiste  i Scoil Chrónáin, beidh  fáilte romhat ceann de na rudaí seo a leanas a roghnú:  Tar isteach chuig an oifig  /  Glaoigh ar 01 4588889 / Seol r-phost chuig oifigschronain@gmail.com.

An Dáta Dúnta do na ‘Foirmeacha do Rollúcháin’ comhlánaithe do Naíonáin Bheaga  2019 ná: roimh 3pm ar an 31/01/2019.

If you wish to seek an ‘Application for Enrolment Form (2019)’ for your child(ren) in Scoil Chrónáin, please select from one of the following:  visit the office, ring 014588889 or e-mail oifigschronain@gmail.com

Closing date for receipt of completed ‘Application For Enrolment Forms’ in Junior Infants 2019  is : before 3pm on 31/01/2019.