Nuachtlitir 2012-2013 Téarma 1

nuachtlitir4

Múinteoirí: Guímid gach rath ar Mháistir Colm, ar Mhúinteoir Vanessa agus ar Mhúinteoir Azora atá ag múineadh linn arís i mbliana. Fáiltímid freisin roimh Mhúinteoir Deirdre Ní Chinnéide, a fuair an post buan sa scoil le déanaí agus tá súil againn go mbeidh sí sona sásta inár measc. Táimid buíoch de Mháistir Caoimhín Ó Gormáin as a chuid oibre le Rang 2A go dtí 7ú Nollaig agus guímid gach rath air ina scoil nua.


Peil:
D’éirigh leis an bhfoireann peile faoi 13 dul chomh fada leis an gCeathrú Chraobh i mbliana. Táimid buíoch de Mháistir Colm agus de Jim Marshall as a gcuid oibre leo agus le Foireann faoi 11 freisin. Bhí cailíní agus buachaillí ar na foirne éagsúla agus tugadh deis do gach aon duine imirt. Bhaineadar an-taitneamh as na cluichí agus as na soláistí a chuir Sinéad Ní Alluain ar fáil dóibh. Beidh comórtais iománaíochta ar siúl sa dara téarma.


Coirmeacha Ceoil:
Chuir Martin Moran & Alternative Entertainmentsdhá choirmcheoil saor in aisce ar fáil do pháistí na scoile an téarma seo. Baineadh idir taitneamh agus tairbhe astu.

Ealaíon: Rinne an t-ealaíontóir Muiris Ó Conchubhair cur i láthair spéisiúil ar na snáithe ealaíne do na hardranganna. Tá Muiris ag cuimhneamh ar ranganna ealaíne a thosnúsa halla pobail i 2013.

Siúlóid Urraithe: Ba scanrúil an radharc é páistí, cúntóirí riachtanais speisialta agus múinteoirí na scoile a fheiceáil ina mbréagfheisteas Samhna! Chuir a n-iarrachtaí go mór leis an ócáid agus bailíodh €3,406 don scoil. Míle buíochas le Le Chéile agus libhse go léir as bhur gcabhair agus as bhur bhféile.    

Céilí: D’eagraigh Lorraine Ní Bhroin agus Le Chéile céilí i Halla na dTrádalaithe ar an 9ú Samhain. Ba dheis iontach é an céilí do na páistí chun na damhsaí Gaelacha a bhí foghlamtha acu sa Rang Chorpoideachais a chleachtadh. Táthar ag súil leis an gcéad gcéilí eile cheana féin! Táthar ag súil leis an gcéad gcéilí eile cheana féin!

Cnaguirlisí:  Beidh cnaguirlisí á gceannach ag an scoil go luath (Síntiús ó Atlantic Philantrophies). Tá sé beartaithe go rachaidh an t-airgead a deineadh ag an gcéilí chun urraíocht a dhéanamh ar na seisiúin oiliúna do na daltaí i 2013.Polasaí Dáileadh Leighis:
Bhí na múinteoirí ag obair ar an bPolasaí Dáileadh Leighis an téarma seo.  Táimid buíoch de na tuismitheoirí a líon isteach an suirbhé leighis. Cuirfear foirmeacha chuig tuistí na bpáistí a bhfuil Asma orthu san athbhliain, chun go mbeimid in ann cúram níos fearr a dhéanamh orthu i gcás éigeandála .


Slándáil:
Míle buíochas le gach tuismitheoir/caomhnóir atá ag comhoibriú leis an gcóras slandála atá i bhfeidhm sa scoil ar mhaithe le cách. Tá cosc ar aon duine dul díreach go dtí seomra ranga. Ní mór dul chuig oifig Dhaibhína i gcónaí ar theacht chun na scoile duit.

 

Searmanais na Nollag Bhí an-oíche againn ar an 11ú Nollaig. Comhgháirdeas le Múinteoir Nóra & Rang 4, le Múinteoir Edel & Rang 2A, le Múinteoir Nóirín & na Naíonáin Bheaga, le Múinteoir Ailín, Seán Keane agus an cór agus leis an Athair Éanna. Buíochas le Le chéile freisin as a gcuid oibre ar fad sa halla pobail. D’fhéach an áit go hálainn ar fad agus bhain gach duine sult as na himeachtaí éagsúla.

 


Saoire na Nollag:
21-12-2012 ag 12:10 (12:00 – Na Naíonáin)

Athoscailt na Scoile: 7ú Eanáir 2013 ag 09:00.

NOLLAIG SHONA AGUS ATHBHLIAIN FAOI MHAISE DAOIBH GO LÉIR

Siobhán Mhic Gearailt

Teachers: We welcome Máistir Colm, Múinteoir Vanessa and Múinteoir Azora all of whom are back with us this year.  We also welcome Múinteoir Deirdre Ní Chinnéide who was appointed recently to a permanent post at Scoil Chrónáin and we do hope she will be happy working with us.  We are most grateful to Máistir Caoimhín Ó Gormáin who taught Rang 2(A) up to the 7th December and who has now taken up a post in another school.

Football:   The Under 13 Football Team did very well this year getting to the quarter final.  We appreciate very much the work of Máistir Colm and Jim Marshall of St. Mary’s for their work with the Under 11 and Under 13 Teams.  We had both boys and girls on the teams and all players made a great effort.  We got great enjoyment from the matches and really appreciated the wonderful treats provided by Sinéad Ní Allúin.  The hurling matches begin in the second term.

Music Concerts:  Martin Moran and Alternative Entertainments played two concerts free of charge this term for the children of the school. We got much enjoyment and benefit from these events.

Art:  The Artist, Muiris Ó Conchubhair, made an Art presentation to the senior classes.  Muiris hopes to begin Art Classes in Rathcoole Community Centre in 2013.


Sponsored Walk
:  Fear and terror were palpable in the schoolyard as the children and staff dressed in scary costumes for the annual Halloween Walk.  Everyone put a lot of work into the occasion which raised € 3406 for the school. Many thanks to Le Chéile and to all who helped with / participated in the walk.

Céilí:  A céilí was organised by Lorraine Ni Bhroin and Le Céile in Commercials Hurling Club on the 9th November 2012.  It was a wonderful night – the dancing was excellent – we could see the results of the P.E. Dance Classes and look forward to the next Céilí.


Donations:
We received a very generous donation from Atlantic Philantrophies.  The money is to be used to buy percussion instruments for the school.  A music teacher will come to teach percussion to the children from Rang 2 to Rang 6 and the funds raised from the Céilí will be used to pay for the tuition, therefore classes will be provided free of charge this year.

Medical Register:   We have been working on the Administration of Medicines policy this term.  I am grateful to parents for filling in the medical survey this term.  A detailed medical condition/medication form will be circulated in the New Year to those who have a chronic illness, e.g. Asthma.  The completed database will provide essential information for use in all medical emergencies.

School Security: Our thanks to all parents/guardians who co-operated with our upgraded security arrangements.  In the interest of health and safety and child protection all persons coming to Scoil Chrónáin must now go to the Oifig.  Parents and Visitors may not, under any circumstances, go to any classroom or area within the school except by arrangement with Dáibhína in the Oifig.

Christmas Ceremony and Christmas Fair.  We had a wonderful night on the 11th December. Congratulations to Muinteoir  Nóra and Rang 4, to Múinteoir Edel and Rang 2(A), to Múinteoir  Nóirín and Naíonáin Bheaga, to Múinteoir Áilín, Seán Keane  and the Choir and Father Éanna.  Sincere thanks to Le Chéile for their wonderful work getting the hall ready and for the most enjoyable Fair in the Community Centre.  The hall looked splendid and a most enjoyable time was had by all.


Christmas Holidays
: We close at 12.10 p.m. on Friday, 21st December (12.00 for Naíonáin)

School re-opens: on Monday, 7th January 2013 at 09.00

HAPPY CHRISTMAS AND ALL THE BEST IN 2013

Siobhán Mhic Gearailt