Nuachtlitir 2014-2015 Téarma 1

nuachtlitir10

Múinteoir Nóra:

Beidh Múinteoir Nóra ag éirí as a post múinteoireachta i rith na Nollag. Chaith Nóra Ní Ghallchóir a saol múinteoireachta ar fad (34.5 bl. ) anseo i Scoil Chrónáin. Sa tréimhse sin mhúin sí gach aon rang-ghrúpa sa scoil agus níorbh aon nath aici aon cheann díobh. Múinteoir den scoth a bhí inti, í cumasach, tuisceanach, eolasach, dea-eagraithe, cóir cothrom agus macánta. Bhí sí lán-dáiríre faoina post agus bhí leas gach aon dalta mar sprioc aici. Bhíodh Nóra  istigh luath gach aon  lá, a cuid acmhainní agus a nótaí laethúla ullamh aici sular bhuail an clog. Idir sin agus deireadh an lae scoile níor chuir sí nóiméad amháin amú.  Bhí an rath ar a cuid ranganna agus rinne gach aon dalta a bhí faoina cúram dul chun cinn an-mhaith.

Ba í Nóra leas-phríomhoide na scoile freisin agus rinne sí gach aon ceann dá cúraimí go slachtmhar. Chonaic sí cad a bhí le déanamh mórthimpeall na scoile agus rinne sí é.  D’fhéadfaí braith uirthi 100% agus ba mhaith an chomhairle a thugadh sí ina slí ciúin, stuama, macánta. An-duine go deo is ea Nóra. Is mó duine dá comhghleacaithe, dá daltaí agus a dtuismitheoirí siúd, gur chabhraigh sí leo i rith a saol fada múinteoireachta anseo i Scoil Chrónáin agus is cinnte go mbraithfimid go léir uainn í. Beidh ceiliúradh againn di sa dara téarma, le cúnamh Dé, agus beimid i dteagmháil libh faoi sin níos cóngaraí don am. Táimid ag súil go mbeidh saol fada, sona, sláintiúil ag Nóra agus guímid gach aon rath uirthi agus go mbaine sí súp as a bheith ar scor!

 

 

Ceol sa Cheantar:

Faoi mar a insíodh daoibh anuraidh bhí an t-ádh linn i  Scoil Chrónáin gur glacadh linn mar chuid den scéim ‘Ceol sa Cheantar’ (Music Generation), a chuireann ranganna ceoil/amhránaíochta ar fáil do dhaltaí scoile ar chostas íseal, agus a leanfaidh ar aghaidh ar feadh 3 bliana (ar a laghad). Faoi láthair cuireann Amy Ryan ranganna amhránaíochta ar fáil do gach aon dalta sa scoil, cuireann Rob O Connor ranganna bodhráin ar fáil gach téarma do ranganna éagsúla agus beidh Mary Ryan ag tabhairt ceachtanna ar an gconsairtín tar éis na Nollag– ag tosnú i mbliana le Rang 3. 

Ceannóidh an scoil uirlisí ceoil breise freisin do na daltaí san athbhliain:  bodhráin, cnaguirlisí agus consairtíní le cabhair ó dheontas 75% ó Music Generation. Buíochas le Deirdre Maher (ár rúnaí páirt-aimseartha) a chabhraigh liom leis an bpáipéarachas ar fad, chun cur isteach ar an deontas agus le Múinteoir Nóirín (An nascmhúinteoir ar an scéim) a chinntigh go raibh an t-iarratas istigh san oifig i  dTamhlacht agus cúpla nóiméad fós le spáráil againn! Beidh an scoil freagrach as teacht suas leis an 25% eile de chostas na n-uirlisí, as árachas a fháil dóibh, iad a stóráil go slán agus iad a dheisiú, má tharlaíonn faic dóibh. Beidh orainn teacht suas le idir 20-50% de chostas na ranganna freisin sa trí bliana amach romhainn. Mar sin féin tá an costas ar na daltaí coimeádta chomh híseal agus is feidir- is costas c.€1 an páiste sa tseachtain atá ar an scéim agus tabharfar lascaine do theaghlaigh ina bhfuil cúpla páiste.

Beidh ar an scoil an t-airgead a íoc amach le ‘Music Generation’ ag deireadh gach aon téarma. Leis an Nollaig ag teacht, áfach, tuigimid go bhfuil mórán éilimh ar bhur gcuid airgid. Dá bhrí sin, cuirfear an costas bliantúil de €30 do pháiste amháin, €50 do bheirt agus € 65 do theaghlach ina bhfuil triúr páiste (nó níos mó) ar an mbille scoile. Iarraimid ar thuismitheoirí an bille ceoil don scoilbhliain 2014-15 a íoc ag am a oireann dóibh idir 5ú Eanáir agus an 27ú Márta 2015.

Táimid fíorbhuíoch de gach múinteoir sa scoil, go háirithe de Mhúinteoir Ailín agus de Mhúinteoir Nóirín  a leagann amach an clár ama / a fhreastalaíonn ar chruinnithe Ceol sa Cheanta , de Mhúinteoir Fionnghuala, de Mhúinteoir Vanessa  agus de Mhúinteoir Róisín, a fhéachann i ndiaidh na ranganna ceoil gach Aoine; de mhúinteoir Edel atá sásta cabhrú le cleachtadh Rang 3 ar an gconsairtín san athbhliain agus de Shiobhán Ní Loinsigh (Comhalta Le Chéile ) as a cabhair agus a comhairle. Baineann na páistí taitneamh agus tairbhe as na ceachtanna. Tabharfar deis daoibh éisteacht leis na daltaí ag canadh agus ag seinm  i 2015, le cúnamh Dé. 

 

Le Chéile:

Míle buíochas le Tara Keane as a tréimhse mar Chathaoirleach ar Le Chéile agus as a cuid oibre don scoil. Comhgháirdeas le Marie Smyth, an Cathaoirleach nua, agus guímid gach aon rath uirthi sa bhliain amach romhainn. Guímid gach rath freisin ar Noel Maher atá roghnaithe mar ionadaí Le Chéile ar an NPC. Táimid fíorbhuíoch do Choiste Le Chéile ar fad agus leis na tuismitheoirí a chabhraigh leo in aon tslí leis an Siúlóid Urraithe agus le hAonach na Nollag. Bhí an dá rud thar barr agus bhain gach aon duine sult astu. Táimid fíorbhuíoch leis do Kathleen O Sullivan agus do Dhearbhla Russell as a gcuid oibre ar na cártaí Nollag. Tháinig siad amach go hálainn. Is iontach an rud é do Scoil Chrónáín go bhfuil coiste tuistí chomh maith againn. Bheimis thíos leis gan iad agus molaim go mór iad as an obair dheonach ar fad a dhéanann siad ar mhaithe le gach páiste i Scoil Chrónáin.

 

Comhgháirdeas:

Déanaimid comhghairdeas le Múinteoir Deirdre gur saolaíodh iníon óg di (Neasa) i Mí Iúil agus le Múinteoir Aoileann gur saolaíodh iníon óg di (Nell) i Mí Lúnasa. Beidh Múinteoir Deirdre ag filleadh ar ais ar scoil tar éis na Nollag agus beidh Rang 5 faoina cúram.

Peileadóirí Scoil Chrónáin ana Chóngarach i bPáirc an Chrócaigh:

Níor éirigh le Scoil Chrónáin an swae a thabhairt leo in aghaidh Scoil Oilibhéir, tar éis taispeántas lán do scil agus d’fuinneamh i bPáirc an Chrócaigh, ar an Luan an 3ú Samhain 2014. Bhí Scoil Chrónáin taobh thiar ag leath ama, agus chuireadar taispeántas mór isteach sa dara leath, ach faraor níorbh leor san. Táimid ar fad an-bhródúil astu ar fad agus táimid cinnte go mbeidh geansaí an chontae á chaitheamh acu sna blianta atá romhainn amach. Bhí bliain ana thorthúil againn i mbliana nuair a bhuaigh foireann iománaíochta na scoile an chraobh níos luaithe sa bhliain. Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabháil le Máistir Colm, Peter Elliot a chabhraigh go mór sa scoil i mbliana agus leis na tuismitheoirí ar fad chomh maith, go háirithe Deirdre agus Sinead. Scoil Chrónáin Abú!

Féinmheastóireacht Scoile:

Lean na múinteoirí orthu ag cur feabhas ar mhúineadh na Mata agus ar mhúineadh na Gaeilge an téarma seo agus déanadh athbhreithniú leis ar Pholasaí Cosaint Leanaí agus ar Pholasaí Oideachas Caidrimh Gnéasach mar chuid de Churaclam OSPS. Ta fáil ar na polasaithe seo san oifig d’aon duine gur mian leo féachaint orthu.

Bunachar Sonraí na Roinne:

Tar éis na Nollag beimid ag cur bunachar sonraí ‘POD’ ar bun ar scoil, faoi mar atá iarrtha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna orainn a dhéanamh. Beimid ag cur nóta abhaile chugaibh mar gheall air ag an tráth sin agus beimid ag lorg sonraí oraibh atá ag teastáil ón Roinn Oideachais agus Scileanna ó gach scoil sa tír. 

Rang 6

Bhí Rang 6 an-ghnóthach ag obair i rith an téarma seo. Tá a lán ullmhúcháin i gceist leis an gCóineartú a bheidh ar siúl ar an 24ú Aibreán 2015. Chomh maith leis sin tá na páistí ag cur lena scileanna bhadmantain agus beidh comórtas ar siúl i mí an Mhárta. Bhain na páistí an-taitneamh agus tairbhe as an turas scoile i rith na míosa seo go háirithe an bailiúchán suimiúil a d’imscrúdaigh siad mar chuid den taispeántas ‘Trove’ i Músaem na Nua Ealaíne.

Rang 5

Tháinig múinteoir Nóra isteach ar cuairt chuig Múinteoir Sharon agus Rang 5 ar an 15ú lá de mhí na Nollag agus bhí féasta deas acu leí. Bhí siad ar bís chun í a fheiceáil arís.

D’fhoghlaim Rang 5 go leor faoin Gorta Mór sa Stair le linn an téarma seo, d’fhoghlaim siad amhráin agus dánta a bhain leis freisin agus  d’úsáid siad cré, péint agus fabraic chun baile in aimsir an Ghorta a chruthú.

Rang 4A & Rang 4B

Ar an 5ú lá de Mhí na Nollag ghlac Rang 4A agus Rang 4B páirt I gceolchoirm mór “Hallelujah Choir” in Ostán  Iarthar na Cathrach. Bhí siad mar chuid de chór 3,000 páiste ó 59 scoil ar fad ó cheann ceann na tíre. Chaith na páistí breis is mí ag ullmhú don cheolchoirm, ag foghlaim na n-amhrán agus ag déanamh na ngeáitsí a  chuaigh leo. Bhí Múinteoir Nóirín & Máistir Colm an-bhródúil astu ar an oíche. Chan na bannaí ceoil “Seo Linn” agus “Hometown” ag an ócáid freisin. Bhí oíche den scoth ag gach duine.

 Rang 3

Chuir Rang 3 Dráma na Nollag ar siúl i Séipéal an Teaghlaigh Naofa, Dé Máirt, 9 Nollaig. Bhí na páistí ar fad go hiontach agus chuir siad scéal na Nollag in iúl go bríomhar, taitneamhach don phobal go léir a bhí i láthair. Buíochas le Múinteoir Edel a d’ullmhaigh na páistí don ócáid speisialta seo, agus leis na páistí ar fad i Rang 3 agus lena dtuismitheoirí a chuir a lán oibre isteach san ullmhúchán sa bhaile.

 Tá Múinteoir Edel ana shásta leis an dul chun cinn atá á dhéanamh ag rang a 3 ag seinnt na bhfeadóg stáin. Leanaigí ar aghaidh ag cleachtadh agus ag seinnt. Mo cheol sibh ar fad!

Rang 2

Tá rang a dó ag obair go dian i mbliana, go háirithe le Teagasc Críostaí agus iad ag ullmhú  don Chéad Chomaoineach. Beidh sé ar siúl ar an 16ú Bealtaine 2015. Tá siad ag foghlaim na bpaidreacha agus na scéalta go léir. Beidh an Chéad Fhaoistin ar siúl i Mí Feabhra. Níl an dáta cinnte socraithe fós. Bhí Rang 2 ag foghlaim an bhodhráin chomh maith agus thaitin sé go mór leo.

Rang 1

Do bhí Rang a hAon an- chúramach ó thús na bliana.  Tá ana dhul chun cinn déanta acu agus tá siad ag súil go mór leis an Nollaig agus le teacht Dhaidí na Nollag

Ceann de na rudaí speisialta a dhein Rang 1 an mhí seo ná míreanna mearaí de radhairc ón Nollaig a dhearadh agus é a dhathú. Ansin thug siad iad do na Naíonáin mar bhronntanais don Nollaig.  

Naíonáin Mhóra

Bhog cuairteoir an-speisialta isteach go dtí na Naíonáin Mhóra ag tús na bliana- ‘Síle Sióg’ is ainm di. Tá go leor nótaí beaga fágtha ag Síle don rang agus is léir go bhfuil sí an-sásta leis an obair atá á dhéanamh ag an rang. Tá go leor nótaí agus pictiúir déanta ag an rang do Shíle agus tá siad ag súil go mór níos mó le cloisteáil uaithi sa bhliain nua!

Naíonáin Bheaga

Bhí na Naíonáin Bheaga go hálainn mar aingil sa séipéal ag Dráma na Nollag ar an 9ú Nollaig 2014. Míle buíochas leis na múinteoirí agus leis na cúntóirí a chabhraigh leo ar oíche. Ní neart go cur le chéile! Ansin ar an 16ú Nollaig d’imigh na Naíonáin go dtí seó darb ainm “The Three Little Pigs’ Night Before Christmas” in Amharclann an Mhóta i Nás. Thaitin an turas bus agus an seó é féin go mór leo. Bhí iompar na bpáistí ar fheabhas! Bhí an-bhród ar na múinteoirí agus molann siad Naíonáin Bheaga go mór!

Athoscailt na Scoile:

Beidh Scoil Chrónáin ag athoscailt ar an 5ú Eanáir 2015 ag 09:00

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh go léir!

nollaig2014

Múinteoir Nóra:

Múinteoir Nóra Ní Ghallchóir has announced her retirement at the end of December 2014. Múinteoir Nóra’s teaching career was spent entirely here in Scoil Chrónáin, where she gave 34.5 years of dedicated service. In that time she taught every class grouping and taught all equally well. Nóra was a fabulous teacher;  she was highly competent, knowledgeable, well-organised, fair, just and honest. She took her job very seriously and the children in her class were always her top priority. Nóra was extremely diligent – she  came to school early every day and had all her resources and daily plans ready, before the bell rang every morning. From then until going home time not a moment of class time was wasted. Therefore, the children in her class blossomed and each student made very good progress under Nóra’s guidance and direction.
Nóra was also the Deputy Principal in Scoil Chrónáin and she fulfilled all the duties of this post to a very high standard. She was very observant, she saw what needed to be done daily throughout the school and just did it. Nóra could be trusted 100% and gave very good advice to us all in her quiet, sensible and honest way.
Nóra is one in a million. She has quietly helped many of her colleagues, pupils and their parents down through the years in Scoil Chrónáin. She will be greatly missed. We plan to celebrate Nóra’s long service to Scoil Chrónáin during the next term. We will inform you about this closer to the time. We thank Nóra for being a wonderful teacher and friend and we wish her a long, happy and healthy life and hope that she has a very enjoyable retirement.

 

Music Generation:

As discussed last year, we are lucky in Scoil Chrónáin that we were selected to participate in the Music Generation Scheme. Singing and music classes are provided at a low cost to all the pupils in the school, over a period of three years, to begin with. Amy Ryan taught choral singing to every class this term and Rob O Connor taught the bodhrán to various classes also. Next term Amy and Rob will continue their work in the school and Mary Ryan will come and commence teaching the concertina to the children  in Rang 3.

We plan on purchasing extra instruments for the children in the New Year (more bodhráns, concertinas and sets of percussion instruments), as we were successful in our application for a grant to cover 75% of the cost. I am most grateful to Deirdre Maher (our part-time secretary) for her help in preparing the paperwork and to Múinteoir Nóirín (the Link Teacher for the Scheme), who ensured that our application reached its destination in Tallaght with a few minutes to spare! Scoil Chrónáin will be responsible to fund the other 25% of the cost of the instruments, the safe storage and insurance of same and the repair of the instruments, should any of them get damaged. We must also fund between 20 -50% of the tuition fees over the next 3 years of the scheme. The cost per pupil is kept as low as possible and works out at approximately €1 a week per child, with a discount for larger families.

The School has to pay Music Generation, at the end of each term. As Christmas is quickly approaching we are aware of all the various financial pressures on families. Therefore, it has been decided to put the Music Generation fee on the School Bill for each family. The annual cost is €30 for 1 child, €50 for 2 children and €65 for a family of 3 or more children. We ask that you pay your music bill, at a time that is convenient to you between the 5th January and the 27th March 2015.

We thank all the teachers for their help and co-operation with Music Generation, especially Múinteoir Ailín and Múinteoir Nóirín who organise the timetables / attend meetings; to Múinteoir Fionnghuala, Múinteoir Vanesssa  and  Múinteoir Róisín who assist with the organisation and supervision of the music classes, to Múinteoir Edel who is willing to help Rang 3 practice in between their concertina lessons and to Siobhán Ní Loinsigh (le Chéile Representative on Music Generation) for her help and advice. The children enjoy the classes and have benefitted greatly from them and it is wonderful to see the progress that they are making. We hope that you will get an opportunity to hear the children sing/play during 2015.

 

Le Chéile:

We are most grateful to Tara Keane for all the work that she did for the school, while Chairperson of ‘Le Chéile’. We congratulate Marie Smyth, the new Chairperson, and we wish her all the best in this role, in the coming year. We also wish Noel Maher every success as Le Chéile’s representative on the NPC. All the Le chéile Committee and the volunteers who helped them organise the Halloween Walk and the Christmas Fair are to be commended. Both events passed off very well and were most enjoyable. A big Thank You to Kathleen O Sullivan and to Dearbhla Russell, who organised the children’s personalised Christmas cards. It was really nice to see their finished products. We are lucky in Scoil Chrónáin to have such a good Parents’ Association. They are a great asset and we thank all the members and helpers who work in a voluntary capacity on behalf of all the children of Scoil Chrónáin.  


Congratulations:

We congratulate Múinteoir Deirdre on the birth of her daughter Neasa in July and Múinteoir Aoileann on the birth of her daughter Nell in August. They are all doing very well. T.G. Múinteoir Deirdre will return to school on the 5th January 2015 and she will teach Rang 5.

Scoil Chrónáin’s Footballers come up just short in Croke Park:

Scoil Chrónáin’s Footballers came up just short, after a skilful and energetic display in Croke Park against Scoil Oilibhéir, on Monday the 3rd of November 2014 in front of a very enthusiastic crowd. Scoil Chrónáin were behind at half time and dug deep in the second half, showing great heart and determination, but to no avail. We are very proud of them all and I am sure they will build on this experience and we might see a few names playing for the county footballers in the years ahead. It was a great year for Scoil Chrónáin after the Hurlers had success earlier in the year in Croke Park. A special thanks to Máistir Colm, Peter Elliot and to all the parents who helped out during the year especially Deirdre agus Sinéad. Scoil Chrónáin Abú!

School Self-Evaluation and Improvement Plan:

We have continued with the Maths Improvement Plan this year and we are working on the school’s Irish Improvement plan also. The school’s Child Protection Policy and RSE Policy (as part of the SPHE Curriculum) have also been reviewed. Should one wish, these may be viewed in the office, by appointment.

DES Database (POD):

In Term 2 we will commence inputting information on the DES database POD, as we have been requested to do. A letter will be forwarded to you in the New Year and you will be requested to provide the data required by the DES, like every other school in Ireland.

Rang 6

Rang 6 have been very busy during this term. There is a lot of preparation involved with their Confirmation which they will make in April. As well as this the children are continuing to develop their badminton skills and they will take part in a schools badminton competition in March. The children enjoyed and benefitted from their school tour this month in particular the interesting collection they perused as part of the ‘Trove’ exhibition in IMMA.

 

Rang 5

Múinteoir Nóra came to visit Rang 5 and Múinteoir Sharon  on the 15th of December and they all had a party. They were all very excited to see her again.  This term they learned all about the Great Famine in History and learned poems and songs about the period and as they love art, they used clay, paint and fabric to create their own famine village.

 

Rang 4A & Rang 4B

On the 5th of December Rang 4A and 4B took part in the “Hallelujah Choir” concert in Citywest. They were part of a choir of 3,000 children, with 59 schools taking part on the day! The children spent more than a month working hard preparing for the concert, between learning the songs and the accompanying actions. Múinteoir Nóirín and Máistir Colm were very pround of them on the night. “Seo Linn” and “Hometown” also performed on the night. A wonderful time was has by all.

Rang 3

On Tuesday, 9th December Rang 3 presented Dráma na Nollag in The Church of the Holy Family, Rathcoole. The children were excellent and their presentation of the Christmas story was lively, animated and very pleasing to watch. Thanks to Múinteoir Edel who prepared the children for this special occasion, to all of Rang 3 and to the parents who helped the children learn their lines and provided various costumes.
Múinteoir Edel is also very satisfied with the progress that the children are making playing the tin whistle. She would like them all to continue to practice and play some tunes over the holidays. Well done everyone!

Rang 2

The children in second class are currently preparing for their First Holy Communion. They will celebrate it on the 16th of May 2015. They are working hard, learning their prayers and stories. Their First Confession will be held in February, a date has not been allocated as yet. They have also been learning the bodhrán this term and are enjoying it.

Rang 1

Rang a hAon have been very busy since the start of the year.  They have made great progress and are looking forward to Christmas and Santa Claus coming. One of the activities this month saw the children in Rang a hAon design Christmas Scenes on plain jigsaws and give them to the Junior Infants class as a Christmas Present. All the children  were delighted with this. 

Naíonáin Mhóra

A very special visitor moved into Naíonáin Mhóra this year- ‘Síle Sióg’ is her name. Our fairy Síle has left a lot of lovely notes for the class and she appears to be very impressed with all the work that Naíonáin Mhóra have been doing this year. The class have written many notes for Síle and have drawn her some lovely pictures. We are looking forward to hearing more from Síle in the new year!

Naíonáin Bheaga

The Naíonáin Bheaga looked beautiful in their angel outfits in the church on the 9th December. Thanks to all the teachers, and classroom assistants who helped to dress them on the night. On the 16th December, Naíonáin Bheaga attended a show in The Moate Theatre in Naas called “The Three Little Pigs’ Night Before Christmas”. They thoroughly enjoyed the bus journey and the show of course! Their behaviour was excellent. Their teachers were very proud. Well done Naíonáin Bheaga!

School Re-opens: 

Scoil Chrónáin re-opens at 09:00 on the 5th January 2015

Have a happy Christmas and all the best in the New Year.

nollaig2014