Nuachtlitir 2014-2015 Téarma 3

nuachtlitir12

Dáibhína Mhic Liam ar scor / Dáibhína Mhic Liam retires:

Chuaigh Dáibhína Mhic Liam, Rúnaí na scoile, ar scor ar an 30ú Aibreán 2015. Táimid fíor-bhúioch di as a cuid oibre anseo i Scoil Chrónáin ar feadh 13.5 bliana. Bhí Dáibhína proifisiúnta, díograiseach, dea-eagraithe i gcónaí agus chuir sí córais éifeachtacha oifige i bhfeidhm. Tá buíochas phobal na scoile go léir tuillte go maith aici. Guímid gach aon rath ar Dhaibhína. Go raibh saol fada, sona, sláintiúil aici i dteannta le Tim, a gclann agus a gcairde. Gura fada buan tú , a Dhaibhína!

Davina , our school secretary, retired on Thursday 30th April 2015. We are most grateful to her for all the wonderful work that she did here in Scoil Chrónáin over the past 13.5 years. Davina was professional, diligent, well-organised at all times. She set up efficient office systems and school routines. For Davina,her retirement will open up a new period in her life and we wish her every blessing. We hope that she has a long, happy, healthy life with her husband Tim, their family and friends. All the best always Davina!

 

Post Rúnaíochta i Scoil Chrónáin / School Secretary Position Advertised:

Míle buíochas le Deirdre Maher agus le Natasya de Brún , a rinne sár-obair dúinn san oifig ó d’éirigh Dáibhína as. Fanfaidh Deirdre ag obair linn san oifig lá amháin sa tseachtain. Oibríonn Natasya linn go páirt-aimseartha mar chúntoir ranga. Is mór an chabhair í do na múinteoirí sna Naíonáin agus sna Bunranganna agus í ag plé le léitheoireacht Gaeilge agus Béarla. Is saineolaí í faoin tráth seo!

Tá an post buan mar rúnaí i Scoil Chrónáin fógairte faoi láthair ar www.educationposts.ie. Ceithre nó cúig lá sa tseachtain atá i gceist, ag brath ar scileanna /ar cháilíochtaí agus riachtanais na scoile. Tá fáilte roimh iarratas ó aon duine, a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu. An dáta dúnta ná 29-06-2015.

We are most grateful to Deirdre and to Natasya who have done Trojan work in the oifig since Davina retired. They have been diligent and very efficient. We are delighted that Deirdre will continue working here on a Friday doing accounts. Natasya works here part-time as an Classroom Assistant and is multi-talented. She assists the teachers in Naíonáin and the Bunranganna during shared reading and the children benefit greatly from her help.

The permanent position of school secretary is currently advertised on www.educationposts.ie. The work period will be for a 4 / 5 days a week, depending on qualifications and skills and school demands. Anyone with the necessary qualifications is most welcome to apply and the closing date is the 29th June 2015.

 

Bainis / Wedding Bells:

Comhgháirdeas le Múinteoir Fionnghuala agus le Nigel Phelan a phós ar an 23ú Bealtaine i gCorca Dhuibhne. Guímid saol fada sona faoi shíocháin agus dea-shláinte orthu.

Congratulations to Múinteoir Fionnghuala and to Nigel Phelan, who were married on the 23rd May in West Kerry. We wish them a lifetime of good-health, peace and happiness together.

 

Eason’s Spelling Bee: Comhgháirdeas le Conor Ó hIcí, Rang 6, a bhuaigh comórtas ‘Spelling Bee’ na scoile seo i mbliana. Maith thú!

Congratulations to Conchúr Ó hIcí, Rang 6, the school champion in the Spelling Bee competition. Well done!

 

Féile Ealaíon na bPáistí / Alternative Entertainments Children’s Art Festival:

Táimid fíor-bhuíoch de Máirtín Ó Móraín agus Alternative Entertainments as ceardlanna saor in aisce a thabhairt do dhaltaí na scoile idir ón 8ú -11ú Meitheamh. Bhí ceardlann filíochta, ceol gaelach, ceardlann ealaíne, ceol ó Mheiriceá Theas agus ceardlann ag cumadh amhrán ar siúl. Bhain gach duine an-taitneamh as.

Martin Moran and Alternaive Entertainments once again organised the Children’s Art Festival and generously gave Scoil Chrónáin free workshops from the 8th -11th June 2015. Various classes participated in a range of activities: Poetry, Traditional Music, Art & Crafts, Latin Percussion and Song Writing. The children really enjoyed the workshops. Thanks to all involved.

 

 

Iománaithe Scoil Chrónáin buacach i bPáirc an Chrócaigh: School Hurlers Victorious again in Croke Park

D’éirigh le hiománaithe Scoil Chrónáin an svae a thabhairt leo le taispeántas lán de scil agus d’fhuinneamh os comhair slua glórmhar, i bPáirc an Chrócaigh ar an Luan an 8ú Meitheamh 2015. Bhí Scoil Chrónáin chun cinn ag leath ama le pointe amháin, agus chuireadar taispeántas mór isteach sa dara leath, tar éis báide luath a scaoileadh isteach. Throideadar thar nais chun buachtaint le 6 phointe ag an deireadh, 4-6 le 2-6. Táimid ar fad an-bhródúil astu go léir agus táimid cinnte go mbeidh geansaí an chontae á chaitheamh acu sna blianta atá romhainn amach. Bhí bliain an-torthúil againn i mbliana nuair a chuaigh foireann caide na scoile go dtí an Chraobh níos luaithe i mbliana. Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabhail le Peter Elliot, a chabhraigh go mór sa scoil i mbliana, le Máistir Colm ár sár-bhainisteoir, agus leis na tuismitheoirí ar fad a chabhraigh leo, go háirithe Deirdre agus Sinéad. Buíochas le ‘Le Chéile’ a d’íoc formhór de chostas na mbusanna ar an lá agus do Bhord Bainistíochta na scoile a d’íoc as an mbéile. Scoil Chrónáin Abú.

 

Scoil Chrónáin’s Hurlers won a titanic contest and gave an exhibition of skill and determination in an energetic display in Croke Park on Monday the 8th June 2015, in front of an enthusiastic crowd. Scoil Chrónáin led by a point at half time and dug deep in the second half showing great heart and fight, to battle back from the concession of an early second half goal to prevail in the end by 6 points, 4-6 to 2-6. We are very proud of them all. I am sure that they will build on this experience and we might see a few them playing for the county hurlers in the years ahead. It was a great year for Scoil Chrónáin after the Footballers reached the final in Croke Park also in Term 1. A special thanks to Peter Elliot who visited the school regularly during the year to coach the children, to Máistir Colm our brilliant Manager and to all the parents who helped out during the year, especially Deirdre agus Sinéad. A special thanks to Le Chéile who paid the balance due on the buses and to the BOM who paid for the team’s celebratory meal. Scoil Chrónáin Abú!

 

 

Rang 5-Turgnaimh Eolaíochta: Scientific Experiments

An tseachtain seo caite, bhí lá eolaíochta ag Rang 5. Rinne siad a lán turgnamh éagsúl. Ba é an roicéad an turgnamh ab fhearr le móran daoine. Bhí go leor cinn eile ann chomh maith mar shampla : Rísíní ag damhsa, droichead a thógáil, teileafón a dhéanamh as sreang agus canna, bád a chur ag seoladh in uisce, tumadóir a chur ag snámh i mbuidéal uisce, ubh ag tumadh agus ubh ag snámh in uisce salainne, peannaireacht scáthaithe agus brú aer le páipéar. Thug siad cuireadh do na ranganna go léir teacht chucu agus triail a bhaint as na turgnaimh. Rinne siad císte seacláide agus brioscaí lá eile. Bhí an-spórt acu á dhéanamh agus thug said cuireadh do na Naíonáin teacht agus féachaint orthu á dhéanamh. Tá siad ag tnúth go mór le laethanta saoire an tsamhraidh. Tá cúpla maidin sa leaba tuillte acu tar eis na hoibre ar fad!

 

Last week Rang 5 had science projects to do and the next day they had a bit of a science projects showcase. They did a lot of different projects. One of the favourite projects was the rocket launch. There were some other good projects also e.g. Dancing raisins, building a bridge, tin can telephone, making a plasticine boat float, making a lego diver swim up and dive down in a bottle, sinking egg and rising egg in saltwater, mirror writing and air pressure on paper. They invited all the other classes to come along to see their projects and to see how they worked. They made a chocolate biscuit cake a few days later and invited the Naíonáin to come and watch them making it. It was great fun to make. They are all looking forward to the school holidays this summer and feel that they now deserve a few mornings in bed!

 

 

Féinmheastóireacht Scoile: School Self Evaluation

Leanadh ar aghaidh ag cur béime sa scoil ar na Táblaí, ar Mhata ó bhéal agus ar Réiteach Fadhbanna i mbliana. Míle buíochas le gach tuismitheoir a chomhoibrigh linn agus a chaith am lena bpáistí ag foghlaim na dtáblaí agus á seiceáil. Sa Ghaeilge bhí béim ar an nGaeilge labhartha a fheabhsú. Tá an fhoireann ar fad an-sásta leis an bhfeabhas atá tagtha ar labhairt na Gaeilge sa scoil. Táimid buíoch do thuismitheoirí na scoile as an spreagadh, comh-oibriú agus tacaíocht atá á thabhairt d’ár gcóras Réaltaí/Teastaisí agus Leabhar Nóta Dubh an Phríomhoide. Tá laghdú mór tagtha ar líon na dtuismitheoiri go raibh orm labhairt leo faoina bpáiste a bheith ag labhairt as Béarla agus sin mar is ceart dó a bheith. Oibríonn an córas go maith nuair a bhíonn gach ball foirne, gach tuismitheoir agus gach páiste ar bord. Tá sé go hiontach na páistí óga a chloisint ag labhairt na Gaeilge go nadúrtha ar fud na scoile agus gabhaim buíochas ó chroí le gach múinteoir, cúntóir, rúnaí, tuismitheoir agus go speisialta le aon pháiste mar gheall air sin. An Ghaeilge Abú!

Our School Self Evaluation continues to place emphasis on tables, mental maths and problem solving this year. We have also commenced work on our Irish Improvement Plan and the emphasis is on Oral Irish. The staff is happy with the progress made to date and we thank parents for the encouragement, co-operation and support they have given. The combination of Rewards / Correction works well, when all partners are on board. It is lovely to hear Irish spoken naturally throughout the school and the number of phone calls needed to inform parents of children, who were slow to come on board, has reduced greatly. I wish to thank the teachers, Special Needs Assistants, Office Staff, Parents and especially the children for the improvement that has taken place. Long may it continue.

 

Scrúduithe Caighdeánaithe:/ Standardised Assessment Tests

Rialaigh an Fhoireann Oideachais Speisialta na teisteanna Caighdeánaithe i mBealtaine / Meitheamh. Bhí torthaí na scoile os cionn an Mheáin Náisiúnta i ngach ábhar. Tá na tuairiscí curtha abhaile agus tá aistriúchán agus nótaí míniúcháin ar shuíomh gréasáin na scoile ag www.scoilchronain.ie faoin teideal ‘Tuairisc Scoile’

Our Special Education Team oversaw the recent administration of Standardised Testing in the school. Again this year the school performed above the National Average in all the tests. The school Reports have all been sent home. An English Translations of the Report, Teacher’s Comments document and an explanation of STen Score are available for your convenience on the school website: www.scoilchronain.ie under the heading ‘Tuairisc Scoile.’

 

Ceol sa Cheantar / Music Generation:

Chan daltaí Scoil Chrónáin go hálainn binn sa halla pobail inné. Stiúraigh Múinteoir Amy iad go healaíonta agus iad ag canadh na n-amhrán, a mhúin sí dóibh i rith na bliana, dá chéile. Le cúnamh Dé, beidh Amy ar ais linn arís don scoilbhliain seo chugainn, mar tá sí ar fheabhas leis na leanaí.

Sheinn grúpaí éagsúla ó Rang 3 cúpla port ar an gconsairtín freisin agus a múinteoir Mary Ryan a dtionlacan. Tá sé dochreidte an dul chun cinn mór atá déanta acu le cúpla mí anuas agus táimid fíorbhuíoch do Mhary as an sár-obair a rinne sí leo. Míle buíochas le Múinteoir Edel, Múinteoir Rang 3 a rinne cleachtadh leo agus a spreag a spéis sa cheol agus don Fhoireann Oideachais Speisialta / na Múinteoirí Naíonán a rinne maoirseacht bhreise.

In an informal performance in the community centre yesterday, the school senior, junior and Infant choir, conducted by Amy, performed the songs that Amy had taught them during the year. It was the first time that the children got the opportunity to hear the other groups sing. Amy is a real gem and we hope that she returns to teach the children next year, as they sing most melodiously under her direction.

4 groups of musicians from Rang 3 played different tunes on the concertina also, accompanied by their music instructor Mary Ryan. It is amazing the improvement, that they have made over the last few months, and we thank Mary for her diligence, as she shares her talent with the pupils. We are also grateful to Múinteoir Edel who helped the children practice between sessions and to the Special Ed Team / Infant Teachers who helped supervise classes.

 

Rang 3-Gairdín na Scoile/ School Garden:

Bhí Rang 3 i gceannas ar gháirdín na scoile i mbliana faoi stiúir Trish O’ Hara agus Niamh Pouch, beirt thuismitheoirí sa scoil. D’fhás siad prátaí, cabáiste, sútha talún agus bláthanna deasa freisin. Thug siad toradh a saothair abhaile leo an tseachtain seo. Beidh garraíodóirí maithe agaibh sa bhaile feasta!

Trish O Hara and Niamh Pouch, 2 parents in the school, once again this year helped Rang 3 learn about sowing plants and taking care of them in the school garden. They grew potatoes, cabbages, strawberries and flowers. This week they took home the fruit of their labour. You may have budding gardeners at home shortly!

 

Laethanta Oscailte do Naíonáin Bheaga 2015-16: Open Days for Naíonáin Bheaga 2015-16

D’oibrigh Naíonáin Bheaga A, B, C agus Naíonáin Mhóra an-chrua an mhí seo ag cur 2 cheolchoirm iontacha i láthair do na Naíonáin Bheaga nua (2015-16) agus dá muintir. Chanadar réimse deas amhrán agus chuireadar na ceoldrámaí “Jeaic agus an Gas Pónaire” agus “Na Trí Bhear” i láthair freisin. Bhí ceoltóirí óga na scoile agus Rang 5 leo lá amháin agus bhíodar ar fheabhas. Molaimid na páistí sna Naíonáin go mór as an méid oibre atá déanta acu i mbliana agus gabhaimid buíochas leis na tuismitheoirí ar fad a thug cabhair agus tacaíocht mhór dúinn i rith na bliana.

 

This month Naíonáin Bheaga A, B and C and Naíonáin Mhóra worked hard to prepare concerts for next year’s Naíonáin Bheaga and their parents. They sang a wonderful medley of songs and 2 musicas, l based on the story of “Jack and the Beanstalk” and “The Three Bears.” Some school budding musicians and Rang 5 accompanied them on one of the open days and were excellent. We praise the Infants for the work done this year and we thank the parents for their support and co-operation.

 

 

Rang 6 – Badmantan / Badminton

D’fhreastail Rang a 6 ar Lá Bhadmantain san Ionad Bhadmantain i mBaile Dhúill ar an 18/3/15. Bhronn Uachtarán Bhadmantain na hÉireann bonn ar gach páiste a ghlac páirt ag deireadh an lae. Bhí seans ag cuid de na páistí a scileanna bhadmantain a úsáid i gcoinne páistí a imríonn badmantan ar fhoireann na hÉireann. Bhain gach duine an-taitneamh as an lá.

 

Rang a 6 attended a Badminton Day in Baldoyle Badminton Centre on 18/3/15. At the end of the day the president of Badminton Ireland presented each child ,who took part with a medal. Some of the children had a chance to test their badminton skills against children who play on the Irish badminton team. Everyone really enjoyed the day.

 

Cúrsa Rothaíochta:Cycling Course

Bhain Rang 6 an-taitneamh agus tairbhe as an gcúrsa rothaíochta a rinne siad ar scoil an téarma seo. Buíochas le Le Chéile agus Comhairle Átha Cliath Theas a mhaoinigh e.

 

Rang 6 enjoyed and benefitted greatly from the Cycling Course in which they participated this term. Thanks to Le Chéile and to South Dublin COCO who subsidised the lessons.

 

Fógra ón mBord Bainistíochta / A Message from the BOM:

Beidh 55 páiste nua ag tosnú sna Naíonáin i mbliana. Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Bord Bainistíochta na scoile ag plé seomraí ranga breise a chur ar fáil ar cíos don scoibhliain 2015-16. Tá sé i gceist iad a chur isteach sa chuid sin den pháirc peile, atá in aice an tséipéil. Is iad Rang 6, 4, 3 a bheidh ag dul isteach iontu. Tá cead pleanála riachtanach do na seomraí nua mar sin ní bheidh siad ullamh i Lúnasa. Táimid buíoch do Chomhairle Pobail Ráth Cúil atá sásta seomraí ranga & leithris a réiteach don scoil, san fhoirgneamh atá ar chúl an halla pobail, go dtí go mbeidh na seomraí nua sa pháirc réidh. Táthar ag súil go mbeidh siad ullamh do Mhí na Samhna.

 

55 Naíonán have been enrolled this year. The BOM is in discussion with the DES and have received permission to rent 3 classrooms (depending on numbers) for 2015-16. An area in the football field near the church has been selected as the proposed site for the new classrooms and it is planned to have Rang 3, 4 and 6 in these during 2015-16. Planning permission is necessary for the classrooms and they will not be ready in August. For the beginning of the school year, therefore, Rathcoole Community Council will provide classrooms and toilets in the block, that they are currently renovating, at the rear of the hall. This will be a self-contained unit and the toilets there will be for the sole use of our pupils. We are indebted to the hall committee who have helped us out in every way. It is anticipated that the new classrooms in the field will be ready for Halloween.

 

Coiste Le Cheile & Oibrithe Deonacha/ Le Chéile Committee and Volunteers:

Míle buíochas le Cathaoirleach Le Chéile Marie Smith, Coiste le Cheile agus na tuismitheoirí eile go léir a oibríonn go deonach ar son na scoile ag ócáidí éagsúla agus ar thionscnaimh éagsúla e.g. An Chéad Chomaoineach, Lá Spóirt, Barbeque Rang 6, Irisleabhar Rang 6 etc. Táimid fíorbhuích díobh ar fad. Míle buíochas le gach duine,

We are most grateful to Marie Smith, the Le Chéile Committee and all the parents who volunteered at various events this term e.g. First Communion, Sports Day, Barbeque Rang 6 & Preparation & Presentation of their Yearbook etc. Your help was invaluable. Many thanks to all concerned

 

Feicfimid sibh ar an 27ú Lúnasa 2015 ag 09:00, le cúnamh Dé. Bíodh Samhradh iontach agaibh go léir!

We will see you all again, please God, at 9.00am on the 27th August 2015. Have a wonderful summer!