Nuachtlitir an tSamhraidh 2016

Comhfhreagras: Correspondence:

Tá sé i gceist againn mórchuid de chomhfhreagras na scoile a dhéanamh trí r-phoist nó ar shuíomh idirlín na scoile www.scoilchronain.ie feasta, toisc go ndeir roinnt tuismitheoirí linn nach bhfaigheann siad na litreacha i gcónaí i málaí a bpáistí. Dá bhrí sin, déan cinnte de go bhfuil seoladh r-phoist suas chun dáta, agus a úsáideann tú go rialto, tugtha agat don oifig don scoilbhliain 2016-17.

Má athraíonn do sheoladh baile nó d’uimhir theileafóin i rith na bliana freisin, déan cinnte de go gcuireannn tú sin in iúl i scríbhinn chuig oifigschronain@gmail.com

The majority of school correspondence will be sent by e-mail or posted on the school website www.scoilchronain.ie in the coming school year, as some parents tell us that they don’t always get the letters in their children’s bags. Please ensure, therefore, that we have an up to date, frequently used, e-mail address for you in the office, for the 2016-17 school year.

Should your home address or telephone number change during the year, please inform the oifig of this immediately, by sending an e-mail to oifigschronain@gmail.com

Cúrsaí Spóirt Scoil Chrónáin 2015/2016: Spoirt cartoon

Cumann Lúthchleasaíochta Scoil Chrónáin:

Traenáil: Bhí traenáil lúthchleasaíochta do Rang 4, 5 agus 6 ann ó Mhí Eanáir go dtí tús Mhí an Mheithimh. Bhí sé ar siúl tráthnóna Dé Luain ó 2.40 go 3.40 i.n. agus bhí Múinteoir Fionnghuala agus Múinteoir Róisín i bhfeighil air. Comhgháirdeas leo siúd ar fad a ghlac páirt.

Training: Athletics training for 4th, 5th and 6th class took place from January until the beginning of June. It took place every Monday from 2.40-3.40pm. Múinteoir Fionnghuala and múinteoir Róisín were in charge. Congratulations to all who took part.

Rás Trastíre: Ghlac páistí ó Rang 3, 4, 5 agus 6 páirt i gcomórtaisí trastíre ar an 11ú Feabhra, 11ú Márta, 15ú Aibreán agus 12ú Bealtaine. Míle buíochas le gach duine a bhí páirteach. Táimid ar fad an-bhródúil astu go léir.

Cross Country: Children from 3rd 4th, 5th and 6th class participated in cross country races on the 11th February, 11th March, 15th April and 12th May. Thanks to everyone involved. We are very proud of them all.

Comórtas na gCeithre Chúinne:

Dé Luain, 27ú Meitheamh, thug foirne caide Scoil Chrónáin, buachaillí agus cailíní, aghaidh ar Chomórtas Bliantúil na gCeithre Chúinne i bPáirc CLG Naomh Muire. Chuir na héinne an-iarracht isteach ar an lá agus bhí caighdeán ard imeartha ann . Thug na buachaillí an swae leo ar an lá ag buachtaint cúig chluiche ar fad, ceann acu an cluiche ceannais i gcoinne Bunscoil an Teaghlaigh Naofa. Bhuamar 1-4 le 0-3. Comhgháirdeachas chomh maith leis na cailíní a thaispeáin an-chroí agus diongbháilteacht. Tháinig go leor rudaí dearfacha amach as an lá dóibh. Míle buíochas le Máistir Colm, Múinteoir Aoileann, CRS Aedín agus CRS Marina a chabhraigh ar an lá agus le Peter, a d’eagraigh an comórtas iontach seo agus a chabhraigh go mór linn i rith na bliana. Scoil Chrónáin Abú!

On Monday the 27th of June, the Scoil Chrónáin boys’ and girls’ Football teams took part in the annual Four Corners Blitz at St. Mary’s GAA Grounds in Saggart. Everyone who participated in the day’s activities put in a huge effort with a high standard of Football on display all day. The boys came away with top honours on the day as they won all five games, including the final against Holy Family. We won 1-4 to 0-3. Well done to the girls also who displayed great heart and determination and came away with many positives on the day. Many thanks to Máistir Colm, Múinteoir Aoileann, SNA Aedín and SNA Marina who helped on the day and to Peter, who organised this tremendous Blitz and who has helped us immensely throughout the year. Scoil Chrónáin Abú!

An Chéad Fhoireann Camógaíochta i Scoil Chrónáin

Foireann Camog

I mbliana, bhí ár gcéad fhoireann camógaíochta againn anseo i Scoil Chrónáin. Bhí sé iontach a bheith ábalta imirt le cailíní óga eile sa scoil. Chuamar chomh fada le cluiche leathcheannais sa chraobh i gcoinne Gaelscoil Inse Chór ach ní raibh an t-ádh linn ar an lá. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Múinteoir Aoileann, le Rúnaí Muireann le CRS Marina agus leis na tuismitheoirí a chabhraigh, as ucht a gcuid oibre ar fad. Táimid an-mhórálach as na cailíní go léir ar an bhfoireann.

Scoil Chrónáin’s First Camogie Team

Scoil Chrónáin set up their first camogie team in February 2016. We have a lot of talented players in the school, who play for Commercials and other clubs in the area so it was great to get a team up and running in the school. They competed extremely well in Cumann na mBunscol, winning all their games throughout The League. We reached the Semi Final on the 25th May 2016. Unfortunately we lost to a very strong Gaelscoil Inse Chór team, but the girls played their hearts out until the final whistle. We are delighted that there is now a Camogie Team in the School and we hope that some of these girls will represent the school in Croke Park in the years to come. A lot of hard work goes on behind the scenes. Therefore a special thanks goes to Múinteoir Aoileann, to Rúnaí Muireann, to SNA Marina and to the parents that helped. We are very proud of the girls in our camogie team.

Cúrsaí Ceoil i Scoil Chrónáin 2015/16:

Ceol sa Cheantar: Music Generation:

Arís i mbliana bhí Scoil Chrónáin páirteach sa scéim ‘Ceol sa Cheanntar.‘ Tháinig Múinteoir Amy isteach go seachtainiúil agus fuair gach rang sa scoil ceachtanna Traenáil Ghutha uaithi. Tháinig Múinteoir Rob isteach agus rinne sé bodhrán leis na páistí. Tháinig Múinteoir Mary isteach agus rinne sí ranganna ceoil ar an gconsairtín le Rang 4 agus Rang 3. Chuir an scoil na consairtíní ar fáil do na daltaí le haghaidh na ranganna agus chun cleachtadh a dhéanamh sa bhaile freisin. Tá sé go hiontach na daltaí a chloisint ag seinm.

Music Generation 2

Tugadh cuireadh do Rang 6 dul go dtí Roinn an Taoisigh ar an 27/01/2016, chun an chéad chuid eile den scéim ‘Ceol sa Cheanntar‘ a sheoladh. Ba mhór an onóir é seo. Sheinn siad an bodhrán do ha haíonna ann agus bhuail siad leis an Taoiseach, leis an Aire Oideachais agus le Adam Clayton as U2. Bhí an-lá acu agus thug muintir ‘Ceol sa Cheantar’ sár-mholadh dóibh as a n-iompar agus as a gcuid gceoil ar an lá.

Roghnaíodh daltaí ón scoil chun a bheith páirteach i gcór speisialta ‘A Nation’s Voice’ do chomóradh 1916 i nDúin Uí Choileáin. Rinne siad cleachtadh seachtainiúil tar éis scoile le Múinteoir Amy. Chan siad an ‘Hallelujah Chorus’ le Handel agus ‘100 Years a Nation’ le Shaun

Music Generation

Davey agus Paul Muldoon, in éineacht le cóir eile ó cheantair ar fud na tíre agus le Ceolfhoireann Shiansach Naisiúnta RTÉ, faoi stiúir David Brophy, ar an 27ú Márta,. Bhí siad le feiscint ar an Nuacht an oíche sin.

The school participated in the ‘Music Generation’ programme again this year. Múinteoir Amy came in every week and did voice training with all the classes and Múinteoir Rob taught the bodhrán to the children. Múinteoir Mary taught the concertina to Rang 4 in Term 1 and to Rang 3 for the remainder of the year. The school provides the instruments and the children take the concertinas home to practice. It is wonderful hearing the children play their instruments at school celebrations.

Rang 6 were invited to Government Buildings to help launch the next stage of Music Generation. This was indeed an honour. The children played for the guests and got an opportunity to meet with the Taoiseach, the Minister of Education and Adam Clayton of U2. They had a great day and Music Generation personnel wrote a note to the school commending them on their good behaviour and how well they played.

Members of Scoil Chrónáin’s choir, who rehearsed weekly after school with Múinteoir Amy, performed the Hallelujah Chorus (Handel) and ‘100 Years a Nation’ (Shaun Davey agus Paul Muldoon) with choirs from all over the country and the RTÉ National Symphony Orchestra, conducted by David Brophy, in The National Museum of Ireland, Collins Barracks, on the 27th March, as part of Ireland 2016. That night they featured on the evening news.

Ceardlanna Ceoil agus Amhránaíochta / Alternative Entertainments:

Táimid fíorbhuíoch do Mháirtín Ó Móráin agus Alternative Entertainments a chuir ceardlanna de cheol Gaelach, amhránaíocht traidisiúnta, scéalaíocht agus drumaí, ar fáil saor in aisce do dhaltaí uile na scoile, ón 13ú go dtí an 15ú Meitheamh 2016. Múineann Máirtín an gíotár anseo i rith na bliana, tar éis am scoile. Bhain na paistí taitneamh as na ceardlanna.

We are most grateful to Martin Moran & Alternative Entertainments who provided free singing , storytelling and music workshops to all the children in the school from the 13th to the 15th June 2016. Martin and members of Alternative Entertainments teach guitar here during the year, directly after school. The workshops were enjoyed by all.

Comhgháirdeas le …

Múinteoir Claire: Comhgháirdeas le Múinteoir Claire a phós Paul Murphy ar an 5ú Márta. Guímid saol fada sona sláintiúil orthu. Congratulations to Múinteoir Claire who married Paul Murphy on the 5th March. We wish them a lifetime of health and happiness together.

Múinteoir Deirdre: Comhgháirdeas le Múinteoir Deirdre agus Mick ar saolaíodh iníon óg dóibh, Saoirse, i Mí Márta freisin. Congratulations to Múinteoir Deirdre and Mick on the birth of their daughter, Saoirse, in March.

Eason’s Spelling Bee: Comhgháirdeas le Niamh Ní Mhaoilmhána, Rang 5A, a bhuaigh comórtas ‘Spelling Bee’ na scoile seo i mbliana. Maith thú! Congratulations to Niamh Ní Mhaoilmhána, Rang 5A, the school champion in the Spelling Bee competition. Well done!                          congrats

Féinmheastóireacht Scoile: School Self Evaluation

Leanadh ar aghaidh ag cur béime sa scoil ar na Táblaí, ar Mhata ó bhéal agus ar Réiteach Fadhbanna i mbliana. Míle buíochas le gach tuismitheoir as a gcó-oibriú leanúnach. Sa Ghaeilge bhí béim ar an nGaeilge labhartha a fheabhsú. Tá an fhoireann sásta leis an bhfeabhas atá tagtha ar labhairt na Gaeilge sa scoil. Táimid buíoch de thuismitheoirí na scoile as an spreagadh, có-oibriú agus tacaíocht atá á thabhairt acu d’ár gcóras Réaltaí, ‘’Gaeilgeoir na Seachtaine’ agus Leabhar Nóta Dubh an Phríomhoide. Tá laghdú mór tagtha ar líon na dtuismitheoiri go raibh ar an bPríomhoide labhairt leo faoina bpáiste a bheith ag labhairt as Béarla agus sin mar is ceart dó a bheith. Tá béim á cur ag foireann na scoile, ó thús na scoilbhliana, ar Ghaeilge labhartha chruinn a chur chun cinn agus droch Ghaeilge a cheartú. Oibríonn an córas seo go maith nuair a bhíonn gach ball foirne, gach tuismitheoir agus gach páiste ar bord. Tá sé go hiontach na páistí óga a chloisint ag labhairt na Gaeilge go nadúrtha. Gabhaimid buíochas ó chroí le gach duine mar gheall air sin. An Ghaeilge Abú!

Our School Self Evaluation continued to place emphasis on Tables, Mental Maths and Problem Solving this year. We commenced work on our Irish Improvement Plan and the emphasis was on Oral Irish and speaking it correctly. The staff are happy with the progress made and we thank parents for the encouragement, co-operation and support they have given to our system of stars, Gaeilgeoirí na Seachtaine and Leabhar Nóta Dubh an Phríomhoide. The combination of Rewards / Correction works well, when all partners are on board. It is lovely to hear Irish spoken naturally throughout the school and the number of phone calls that needed to be made to inform parents of children, who were slow to co-operate, has reduced greatly. Thanks to everyone for all their hard work. May Irish in Scoil Chrónáin go from strength to strength!

Love Gaeilge

Scrúduithe Caighdeánaithe: / Standardised Assessment Tests

Rialaigh an Fhoireann Oideachais Speisialta na teisteanna Caighdeánaithe i mBealtaine / Meitheamh. Bhí torthaí na scoile ar fad os cionn an Mheáin Náisiúnta i ngach ábhar. Tá na tuairiscí curtha abhaile agus tá aistriúchán agus nótaí míniúcháin ar shuíomh gréasáin na scoile faoin Tuairisc Scoile .

Our Special Education Team oversaw the recent administration of Standardised Testing in the school. Again this year the school performed above the National Average in all the tests. The school Reports have all been sent home. An English Translations of the Report and Teacher’s Comments Document and an explanation of STen Scores are available for your convenience on the school website under Tuairisc Scoile.

Bliain Scoile Ghnóthach i 2015-16 (A Busy School Year)

Rang 6: Máistir Colm

Bhí an-bhliain againn i mbliana i Rang a Sé. Bhí go leor rudaí suimiúla agus éagsúla ar siúl againn ó Thráth na gCeist go Turais Scoile, ó úsáid a bhaint as go leor stíleanna éalaíona difriúla go dtí Gnó beag linn féin a bhunú. Bhaineas féin agus na leanaí an-sult as na gníomhaíochtaí ar fad a bhí idir lámha againn.

Rang a Sé had a very fruitful year. We participated in a wide array of interesting activities, from a Quiz to School Tours, from experimenting with different styles of Art to taking part in the Young Entrepreneur Programme throughout the year. The children and I thoroughly enjoyed all of these activities.

Is dócha gurb é an clár ‘Fíontraí óg’ is mó a chuaigh i bhfeidhm ar na leanaí. Bhí go leor smaointe maithe ag na leanaí ach bhí orainn dhá cheann a roghnú. Bheartaíomar ar phrócaí a mhaisiú le péint speisialta agus coinnle a chur leo agus an dara ceann ab ea bácáil a dhéanamh uair sa mhí. Léirigh na leanaí go leor scileanna a bheidh tábhachtach dóibh sa todhchaí; cosúil le pleanáil a dhéanamh, suirbhéanna a dhéanamh, fógraíocht, postanna a roinnt, ceannasaíocht a ghlacadh agus go leor leor eile. D’fhoghlaim na leanaí chomh maith nuair a thosnaíonn éinne Gnó go gcaithfear airgead a chur isteach sa Ghnó ar dtúis, agus go gcaithfear obair chruaidh a chur isteach chun go n-oibreoidh aon ghnó amach. Chomh maith leis sin thugamar 10% nó €50 don Charthanacht Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn https://www.cmrf.org/donate. Comhgháirdeas le gach aon duine !

The Young Entrepreneur, I suppose, really captured the imaginations of all the children with so many great ideas being shared at the beginning. In the end we could only concentrate fully on two, designing our very own jars with glass paint which came with a candle, and the baking which was carried out once a month. The children showed off a wide variety of skills throughout the year for example; how to plan, carry out surveys, writing advertisements, sharing the workload, taking leadership and so much more. The children also developed an understanding that when a business is set up, money must be put into it and with a lot of hard work and determination it can be successful. At the beginning of our journey we agreed to donate 10% of our profit to Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin. A donation of €50 was made to https://www.cmrf.org/donate. Congratulations to all involved.

Bhí Rang 6 an-ghníomhach go deo ón gCáisc i leith. Bhí Searmanas an tSolais ann ar an 6ú Aibreán agus an Cóineartú ar an 14ú Aibreán. D’fhoghlaim Rang 6 Fraincis ar feadh 10 seachtainí freisin. Bhí an múinteoir Sinéad Leleu ar fheabhas agus bhain na daltaí taitneamh agus tairbhe as na ranganna. Táimid buíoch de ‘Le Chéile’ a dhíol as na ranganna.

Rang 6 were very busy especially after Easter. The children celebrated the Ceremony of Light on the 6th April and their Confirmation on the 14th April. They also learnt French for 10 weeks. Múinteoir Sinéad Leleu was excellent and Bonjourthe pupils enjoyed the classes and benefitted greatly from them. Many thanks to ‘Le Chéile’ for funding the classes.

Bhí turas scoile acu ar an 26ú Meitheamh agus bhí Barbeque, Taispeántas Ghrianghraif agus Bronnadh Leabhairín Rang 6 acu ar an 28ú Meitheamh. Is mian linn buíochas ó chroí a ghabháil le Coiste ‘Le Chéile’ agus le gach aon tuismitheoir a chabhraigh in aon tslí leis an mBarbeque. Bhí an bia go han-bhlasta ar fad. Táimid fíorbhuíoch de gach duine a d’oibrigh ar Leabhairín R6 freisin. Tá sé go hálainn ar fad agus beidh sé ina chuimhneachán go deo ag na leanaí ar a laethanta anseo i Scoil Chrónáin. Ar an 30ú Meitheamh bronnadh peann na scoile agus ‘Fainne Airgid’ ar Rang 6 ag tionól speisialta agus cuireadh garda onóra ar fáil dóibh agus iad ag fagáil na scoile don uair dheireannach. Guímid gach rath ar Rang 6 sa mheánscoil.

Rang 6 went on their school tour on the 26th May and attended a Barbeque, Photographic Display and the Presentation of the Yearbook on the 28th June. Many thanks to the ‘Le Chéile’ Committee and to all the parents who helped out in any way with the Barbeque – the food was excellent. We also thank all those parents who worked on Leabhairín Rang 6. It is very well done and it is obvious that a great amount of time and effort went into it. It is a lovely keepsake of their time in Scoil Chrónáin. On the 30th June Rang 6 were presented with a school pen and a ‘fáinne airgid’ at a special assembly and a guard of honour flanked the pathway, as they left school for the last time. We wish Rang 6 all the best in secondary school.

Tour BBQ

Rang 5 A: (Múinteoir Edel)

Rinne Rang a 5A brabús maith sa chlár ‘Fiontraí Óg na Bliana.’ Thug gach duine cuid den mbrabús seo abhaile leo, agus d’ordaigh siad pizza agus sceallóga chomh maith, a tháinig i rith am scoile! Don turas scoile chuaigh siad ag babhláil agus ag snámh san Ionad Náisiúnta Uisce. Bhí am iontach acu!

Class 5A made a profit from their mini business, which was part of the ‘Young Entrepreneur’ Programme. They brought some of this profit home, and spent the rest on pizzas and chips which were delivered to the school! They went bowling & swimming in the National Aquatic Centre for their school tour and everyone had a great time!

Rinne R5A sár-obair maidir le Dráma 1916. D’fhoghlaim siad amhráin, dánta agus stair na hÉireann, chomh maith le taispeántas iontach aisteoireachta a chur os ár gcomhair!  Bhíodar an-ghníomhach sa spóirt i mbliana: peil, iománaíocht, camógaíocht agus rith trastíre! Bhí rang 5A páirteach sa tionscnamh ‘Scríobh Leabhar’ freisin. Fuair na scéalta Gaeilge a scríobh na páistí ard-mholadh. Fuair triúr ón rang duais speisialta, ón réalt raidió Bláthnaid Ní Chofaigh ag na gradaim a bhí in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Molaim go mór an dul chun cinn atá déanta acu ag seinnt na feadóige stáin freisin, tá ceoltóirí cumasacha sa rang!

Rang 5A did amazing work for the 1916 Drama. They learned songs, poetry and Irish history, as well as displaying brilliant acting skills for us all! They were very active in sport this year, partaking in football, hurling, camogie and cross country running. 5A took part in the ‘Scríobh Leabhar’ project. They worked individually or in pairs and wrote fantastic Irish stories, all of which were highly praised by the organisers. Three students received a special prize from the radio star Bláthnaid Ní Chofaigh, at the awards ceremony in Dublin West Education Centre. I also wish to praise the progress R5A have made playing the tin whistle thoughout the year – there are some very talented musicians in the class!

Tour:Blaitnaid

Rang 5B: Múinteoir Clíona

Tá go leor buanna ag Rang 5B! Bhí an rang ag déanamh go leor gaisce idir siamsaíocht, damhsa, drámaíocht agus aisteoireacht i mbliana. Shocraigh siad seó tallann a chur i láthair ag deireadh na bliana. Ba iad Múinteoir Clíona agus CRS Marian na moltóirí. Bronnadh duaiseanna ar an ngrúpa is fearr. Bhí ardchaighdeán sa chomórtas agus bhí se deacair buaiteoir a roghnú!

Rang 5b have an abundance of talent! There was plenty happening in class during the year i.e. sport, dancing, drama and acting. They decided to have a talent show at the end of the year and Múinteoir Clíona and SNA Marian were the judges. There were prizes given to the best group. A high standard made judging very difficult.

Rang 4: Múinteoir Vanessa

Bhí an – bhliain againn i mbliana i Rang 4. Ghlacamar páirt i ‘Peace Proms’. Oíche den scoth a bhí ann. I Mí Márta bhí comóradh 1916 againn. Bhí páirt ag gach páiste agus bhain siad an-taitneamh as. Bhuamar ceamara digiteach don scoil ar ‘Waterexplorer’ in éineacht le Rang 3. Mar chuid don tionscnamh ‘Euro 2016’ thug na páistí isteach bia ón tír a bhí acu. Chaitheamar tráthnóna álainn sa seomra foirne ag roinnt an bhia go léir. D’éirigh le Rang 4 a lán pointí a thuilleamh ar Class Dojo agus dá bharr bhí bia Sínis againn ar scoil freisin.

Peace PromsWe had a great year this year in Rang 4. We participated in Peace Proms. A great night was had by all. In March we had the 1916 commemoration. Every child participated in some way and they thoroughly enjoyed it. We won a digital camera for the school, along with Rang 3, for participating and facilitating a Water Explorer Workshop. As part of our ‘Euro 2016’ project, some of the children brought in food from their assigned countries. We had a lovely afternoon, in the staff room, tasting and sharing the food. Rang 4 did extremely well gaining points on Class Dojo and as a result we also ordered in some Chinese food.

Gach seachtain roghnaigh an múinteoir páiste difriúil le bheith mar ‘Eolaí na Seachtaine’. Chuir an páiste seo turgnamh i láthair an ranga. Chuaigh Rang 4 go dtí Aquazone agus Leisureplex ar thuras scoile. Bhain siad an-taitneamh as!

Each week múinteoir chose a ‘Scientist of the Week’. This child would show and explain an experiment to the rest of the class. Rang 4 went to Aquazone and Leisureplex on their school tour. They had a great day!

Rang a 3: Máistir Seán

Bhí bliain an-chúramach ag Rang a 3 i mbliana. Cuid de na cuimhní is fearr atá againn i rith na bliana ná a bheith ag glacadh páirt i ndráma na Nollag agus a bheith páirteach i gceiliúradh na scoile do 1916. Ina theannta sin bhíomar páirteach sa chlár “Water Explorers” le Rang 4 agus bhaineamar an -taitneamh as an Féile Uisce a chur ar siúl sa scoil i mbliana. Chomh maith leis sin táimid an-bhuíoch as a bheith páirteach i ngairdín na scoile. Chuireamar prátaí, peirsil, leitís, sú talún, cairéid, tornapaí agus bláthanna fiáine. Molaimid Trish Uí Eadhra agus Niamh Pouch (tuismitheoirí sa scoil) as a gcabhair go léir.

Rang 3 had a very busy year this year. Some of our best memories were from performing in the Christmas Play and taking part in the school celebrations for 1916. As well as that we took part in the Water Explorer programme with Rang 4 and we thoroughly enjoyed hosting the water festival for the whole school. We are also grateful for the experience we gained in looking after the school garden this year. We planted potatoes, parsley, lettuce, carrots, turnips, strawberries and wildflowers. We thank Trish O Hara and Niamh Pouch (parents in the school) for all their support.

Rang 2: Máistir Máirtín

Bhí bliain iontach ag Rang a dó i 2015/16. Bhí siad gnóthach an bhliain ar fad. Bhí an Chéad Fhaoistin ar siúl ar an 2 Márta. Ghlac siad páirt i gcomóradh 1916. Rinne siad Dráma bunaithe ar Ról na mBan agus dán ‘The Mother’ le Pádraig Mac Piarais. Bhí siad ar fheabhas.

Bhí an Chéad Chomaoineach ar siúl ar an 21 Bealtaine. Buíochas leis na múinteoirí, na cúntóirí riachtanais speisialta, cór na scoile, na ceoltóirí agus le gach duine a chabhraigh leis an Aifreann. Buíochas leis an Athair Éanna, le Seán Ó Ruairc, Breda O Carroll agus Foireann iomlán ‘Déanaigí é seo i gCuimhne’ as a gcabhair i rith na bliana go léir. Buíochas ar leith le ‘Le Chéile’ agus leis na tuismitheoirí ar fad a chabhraigh leis an bhféasta sa scoil ina dhiaidh. Bhí lá den chéad scoth ag gach duine. D’oibrigh Rang 2 go dian sa rang i rith na bliana. Maith sibhCommunion

Rang a Dó had a great year in 2015/16. They were busy for the whole year. Their First Confessions were held on the 2nd March. They took part in the commemoration of the 1916 Easter Rising., where they performed a drama, based on the Role of Women in the Rising and they recited the poem ‘The Mother’, by Patrick Pearse.

 

Their First Holy Communion was held on the 21st May. Thanks to all the teachers, SNAs , choir and musicians who helped with the Mass. Thanks to Fr. Enda, Sean Ó Ruairc, Breda Ó Carroll and the ‘Do this in Memory Team’ who worked with Rang 2 throughout the year. A special thanks to Le Chéile and to all the parents who arranged the wonderful party here in the school. The children had a great day. Rang 2 has worked hard throughout the year. Well done!

Rang 1: Múinteoir Eibhlín

Bhí bliain iontach ag Rang a hAon i mbliana. Bhain siad an-sult as a bheith páirteach sa dráma, i mí Márta, do Chomóradh 1916. Ghlac Rang a hAon páirt sa ‘Readathon’ i mbliana chomh maith. Rinne na páistí sár-iarracht agus léigh siad go leor leabhar. Bhailigh siad lear mór airgid chun cabhrú leis na páistí atá tinn san ospidéal. Is rang iontach iad!

Rang a hAon had a great year. They really enjoyed being part of the drama for the commemoration of the Easter Rising, which was held in the month of March. Rang a hAon also took part in ‘Readathon’ this year. They did really well and read a lot of books. They collected a large amount of money for children who are sick in hospital. They really are a super class!

Naíonáin Mhóra A agus B: Múinteoir Aoileann agus Múinteoir Claire

Bhí bliain den scoth ag an dá rang Naíonáin Mhóra i mbliana. Tá ardchaighdeán sroichte acu maidir le cúrsaí acadúla de agus molaimid iad dá bharr. Bhí Bodhranan-spórt ag na páistí le Peter ag an traenáil peile agus iománaíochta níos luaithe sa bhliain agus bhaineadar an-sult as na ranganna bodhráin, na ranganna amhránaíochta agus as na ceardlanna ceoil freisin.

We would just like to take this opportunity to say that both Naíonáin Mhóra A and Naíonáin Mhóra B have had an amazing year in school this year. They have achieved a very high academic standard and we praise them for that. They really enjoyed having Peter train them in both football and hurling earlier in the year and they also immensely enjoyed their bodhrán lessons, singing lessons and the various music workshops that they had.

Ar an 16/6/2016 bhí ár lá spóirt againn agus cé go raibh sé ag cur báistí bhí an-lá ag na Naíonáin Mhóra. Ar an 17/6/2016 chuaigh an dá rang, in éineacht le Múinteoir Aoileann, Múinteoir Claire, CRS Yvonne agus CRS Marina go Lullymore. Nuair a shroicheamar Lullymore ba sinne an t-aon scoil ann agus bhí an áit súgartha taobh istigh againn dúinn féin. Bhain na leanaí an-taitneamh as an clais liathróide agus as na frámaí dreapadóireachta, ach go háirithe.

We had our Sports Day on the 16/6/2016 and although it rained the Naíonáin Mhóra had a brilliant time. On the 17/6/2016 both the Naíonáin Mhóra classes accompanied by Múinteoir Aoileann, Múinteoir Claire, SNA Yvonne and SNA Marina went to Lullymore on the school tour. It was an early start but when we arrived in Lullymore we were the only school there and we had the indoor play area all to ourselves. The children really enjoyed the ball pit and the climbing frames.

Ina dhiaidh sin bhí turas againn timpeall na feirme, áit a chonaiceamar gabhair, cearca, Falabela, Alpaca agus go leor ainmhithe eile. D’fhoghlaimíomar píosa beag faoi Naomh Erc agus na Luath-Chríostaithe. Chonaiceamar seanteach, le díon tuí air, ann freisin. Ní raibh ach dhá sheomra beag sa teach agus ní raibh aon leithreas ann!!

Next we had a guided tour of the petting farm where we saw some goats, chickens, Falabellas and Alpacas and plenty of other animals. Then we learnt a little about St. Erc and the early Christians. We also saw a really old house with a thatched roof. It only had two small rooms and no toilet!

Ansin roimh lón, chuamar go léir ar thuras tríd an bportach ar an traein agus bhaineamar an-sult as. Roimh dhul abhaile dúinn bhí seans againn dul ag súgradh sa chlós súgartha lasmuigh agus an gcreidfeá go raibh cúpla páiste cróga againn a chuaigh ar an zip-wire! Bhí lá iontach againn nach ndéanfaimid dearmad air go deo!!

Just before lunch we got to go on an exciting train ride through the bog. Before getting back on the bus we had some time to play in the playground and would you believe that some very brave children even had a go on the zip-wire!! All in all we had an amazing day, one we won’t forget for a long, long time!

Naíonáin Bheaga A, B, C: Múinteoir Marian, Múinteoir Ailín, Múinteoir Nóirín

Ar an 15ú Meitheamh, chuaigh Naíonáin Bheaga ar fad ar a dturas scoile. Thug siad cuairt ar ‘Imaginosity’ agus bhain siad an-taitneamh agus an-tairbhe as! Bhí na múinteoirí an-bhródúil astu, toisc a ndea-iompar. Ar an 21ú Meitheamh, chuaigh na Naíonáin go dtí Páirc Ráth Cúil i gcomhair Phicnic na mBéar. Bhí deis acu ar fad bheith ag súgradh ar na luascáin agus ar an sleamhnán chomh maith! Bhí lón blasta acu agus bhí aoibh an gháire ar gach teidí an lá sin!

On the 15th June, Naíonáin Bheaga went on their school tour. They visited ‘Imaginosity.’ A great day was had by all ! Their múinteoirí were particularly proud of the children’s outstanding behaviour! On the 21st June, Naíonáin Bheaga went to Rathcoole Park for their annual Teddy Bear’s Picnic! They had the opportunity to play on the swings and slide also. They had a very tasty lunch which they shared with their teddies! Every teddy, child and staff member thoroughly enjoyed themselves! teddy picnic

D’oibrigh na Naíonáin Bheaga an-chrua an mhí seo freisin ag cur dhá cheolchoirm iontacha i láthair do na Naíonáin nua (2016-17). Chan siad amach go binn agus bhain gach duine an-sásamh as na taispeántais. Ba mhaith le Muinteoirí Muireann, Ailín agus Nóirín moladh speisialta a thabhairt do na páistí sna Naíonáin Bheaga a d’oibrigh go dian dícheallach i mbliana agus ba mhaith leo buíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí a thug tacaíocht mhór dúinn i rith na bliana.

This month Naíonáin Bheaga A,B & C have worked very hard to prepare two concerts for next year’s Naíonáin Bheaga and their parents. They showed off their musical talents by singing sweetly and doing actions to their wonderful repertoire of Irish songs! Everyone enjoyed the concerts! Múinteoirí Muireann, Ailín agus Nóirín would like to praise the Naíonáin Bheaga for all their hard work during the year and to thank their parents for all the help and support that they gave them.                      

GO RAIBH SAMHRADH IONTACH AG GACH DUINE!

Siobhán Mhic Gearailt

Samhradh

Beidh Scoil Chrónáin ag Athoscailt ar an 30-08-2016    

@ 09:00 (Naíonáin Mhóra go dtí Rang 6)

@ 09:10  (Naíonáin Bheaga Nua)