Nuachtlitir Na Nollag 2016

Foireann na Scoile:

Tá beirt mhúinteoirí nua sa scoil i mbliana: Múinteoir Aisling atá le Naíonáin Bheaga C agus Múinteoir Eimear, atá linn ó Ghaelscoil Chluain Dolcáin, dhá lá sa tseachtain mar mhúinteoir acmhainne. Fáiltímid rompu beirt.

Two new teachers have joined the school this year: Múinteoir Aisling in Naíonáin Bheaga C and Múinteoir Eimear, from Gaelscoil Chluain Dolcain, who teaches with us two days a week as a resource teacher. Both are welcome to the school.

Tá an-áthas orainn freisin go bhfuil Múinteoir Sorcha, Múinteoir Eibhlín agus Múinteoir Fiona ar ais linn arís. Thosnaigh 60 páiste linn sna Naíonáin Bheaga i mbliana agus bhí se go diail go raibh sé ar ár gcumas an dá rang Naíonán a roinnt i dtrí rang, rud a thugann tús iontach dóibh. D’éirigh leis an scoil post forbartha a fháil ag deireadh Mheán Fómhair toisc an méadú a tháinig ar líon na ndaltaí sa scoil. Dá bharr fuair Múinteoir Sorcha post buan linn i Mí Dheireadh Fómhair. Tréaslaímid léi agus fáiltímid léi ar bord.

We are very happy that Múinteoir Sorcha, Múinteoir Eibhlín and Múinteoir Fiona are back with us. 60 Junior Infants started this year and it was great that we were able to divide the infants into 3 classes, which gives them a good head start. The school got a development post at the end of September due to the expansion of the school. Therefore Múinteoir Sorcha was given a permanent position in October. We congratulate her and welcome her on board.

Guímid gach rath ar Mhúinteoir Claire a bheidh ag dul ar saoire Mháithreachais tar  éis na Nollag. Beidh Múinteoir Aoife Ní Chonchúir ag tosnú ag múineadh Rang 5 ó Eanáir go dtí an samhradh. An-cheoltóir is ea Aoife agus tá failte is fiche roimpi go Scoil Chrónáin.

We wish Múinteoir Claire all the best as she starts her maternity leave after Christmas. Múinteoir Aoife Ní Chonchúir will be teaching 5th class from January to the summer. Aoife is a great musician and she is very welcome to Scoil Chrónáin.

Tá an tAthair Éanna imithe go paróiste Bhóthar an Iarainn, i lár na cathrach, agus anois is é an tAthair Aidan ár séiplíneach. Guímid gach rath orthu beirt.

Fr. Enda is now working in Westland Row, in the city centre, and Fr. Aidan is now our Chaplin. We wish them both well in their new posts.

Oícheanta Eolais:

D’éirigh go maith leis an trí oíche eolais do thuismitheoirí, a ritheadh sa scoil ag deireadh  Mhí Mheán Fómhair. Mhínigh na múinteoirí go léir gnéithe den churaclam dá rang-ghrúpa do na tuismitheoirí agus na córais a bheadh i bhfeidhm i rith na bliana sa rang agus sa scoil. Tugadh deis do thuismitheoirí ceisteanna ginearálta a chur ag an deireadh, dá mba mhian leo sin a dhéanamh. Chuir Le Cheile cupán tae ar fáil gach oíche agus thug sin deis do na tuismitheoirí bualadh lena chéile, leis na múinteoirí ranga, le Cathaoirleach an Bhoird agus leis an bPríomhoide. Fuarathas aischothú an-dearfach ina ndiaidh. Míle buíochas le gach aon duine.

 

The three information nights for parents held at the end of September, went very well. The teachers explained to the parents aspects of the class curriculum and the system used during the year in the class and in the school. Parents were given the opportunity to ask general questions at the end if they so wished. Le Chéile had tea available every night and it gave parents the opportunity to meet with each other, the class teacher, Chairman of the Board and the Príomhoide. We got very positive feedback afterwards.  Many thanks to everybody.

 

Comhgháirdeas

Déanaimid comhgháirdeas le Múinteoir Fionnghuala agus Nigel gur saolaíodh mac óg dóibh (Stephen) i Mí Dheireadh Fómhair.

We congratulate Múinteoir Fionnghuala and Nigel on the birth of their son (Stephen) in October.   We wish them all the best.

 

Ceolchoirmeacha  ó Alternative Entertainments    

Chuir Máirtín Ó Móráin, a mhúineann an giotár anseo tar éis scoile, ceolchoirmeacha de cheol tradisiúnta ar fáil saor in aisce do gach rang sa scoil ag tús na bliana. Bhain gach duine taitneamh astu.

Máirtín Ó Móráin, who teaches guitar after school, arranged for traditional musicians to play for every class at the beginning of the year. Everybody enjoyed it.

 

Ceol sa Cheantar (Music Generation)

Tá daltaí na scoile ag baint taitneamh agus tairbhe as na ranganna amhránaíochta le Amy & Ann agus na ranganna ceoil a chuireann Rob agus Mary ar fáil dúinn.  Tá Rang 3 ag déanamh go maith ar an gconsairtín anois agus leanfaidh siad leis an bhfoghlaim sa bhliain nua!

All the children are enjoying their voice training classes with Amy & Ann and the bodhrán classes with Rob. Rang 3 are now quite accomplished on the concertinas, thanks to their teacher Mary.

 

An Capall Ocrach:

Bhronn an t-údar Pauline Devine 30 cóip dá leabhar nua ‘An Capall Ocrach’ ar Scoil Chrónáin i Mí Mheán Fómhair, mar bhuíochas as an gcabhair a thug Siobhán di, le cúpla bliain anuas, le dréachtaí dá leabhair. Táimid fíorbhuíoch de Phauline.

The author Pauline Devine presented the school with 30 copies of her new book “An Capall Ocrach” in September, to thank Siobhán for the help she has given over the past few years with her books. We thank Pauline for her generosity.

Léigh Rang 4 an leabhar ‘An Capall Ocrach’ an téarma seo agus bhain siad an-taitneamh as. Tá leabhar eile a scríobh Pauline ‘An Peileadóir Óg’ á léamh ag páistí na scoile freisin. Gura fada buan í Pauline i mbun pinn.

Rang 4 read the book in class and enjoyed it. Another book written by Pauline, ‘An Peileadóir Óg’ is also read by classes here in the school. May Pauline go from strength to strength as an Irish author.

 

 

MS Readathon

Comhgháirdeas leis na páistí ó Rang 1-Rang 6 a ghlac páirt san ‘MS Readathon.’ Bhailíodar níos  mó ná €740. Maith sibh!

Congratulations to the children from first to sixth class who participated in the ‘MS Readathon.’ They collected more than €740. Well done!

 

 

 

Manga High

Ghlac páistí ó Rang 2-Rang 6 páirt i gcomórtas Manga High le linn Seachtain na Matamaitice. Molaimid go hard sibh ar fad, a bhí gafa leis na cluichí don tseachtain.  Comhgháirdeas!

The children from Rang 2 to Rang 6 participated in  an online maths competition ón ‘Manga High’ during Maths Week. Well done to all who took part in the competition. Congratulations!

 

Ceardlanna Scipeála:

Ghlac daltaí na scoile páirt i gceardlanna scipeála i Mí Dheireadh Fómhair  agus bhaineadar taitneamh agus tairbhe astu. Tá sé an-deas na daltaí a fhéiceáil ag scipeáil go laethúil anois sa chlós agus tá mórán díobh in ann cleasanna scipeála a dhéanamh.

The pupils of the school participated in a skipping workshop in October and they got great enjoyment and satisfaction from it. It is lovely to see the children skipping in the yard daily and quite a few of them can do skipping tricks.

 

Siúlóid na Samhna:

Ghléas páistí agus foireann na scoile suas do shiúlóid na Samhna i mbliana agus d’fhéach daoine go hálainn / scanrúil ar an lá. Chabhraigh an Garda Frank Howe agus tuismitheoirí na scoile leis na múinteoirí ó thaobh sábháilteachta bóthair de. Bhronn Le Chéile dearbháin ar na  ranganna agus bhí crannchur i ngach rang chun an buaiteoirí a roghnú. Táimid fíorbhuíoch de gach duine a chabhraigh leis an mbailiúchán airgid is mó a dhéantar ar mhaithe leis an scoil i rith na bliana. Bailíodh €4,500 i mbliana.

The children and the staff dressed up for the annual Halloween Walk and they all looked lovely/scary on the day. Garda Frank Howe and parents from the school assisted the teachers with road safety. Le Chéile presented the classes with gift vouchers and there was a raffle held in each class to choose the winner. We are extremely grateful to everybody who helped with the collection of sponsorship money. This is the main fundraising event on behalf of our school during the year.  €4,500 was collected this year.

 

Boscaí Bróg ‘HOPE’

Cuireadh níos mó boscaí bróg ar fáil do HOPE i mbliana, ná mar a deineadh riamh go dtí seo. Bhí siad lán de bhronntanaisí do pháistí bochta i Swaziland. Míle buíochas libh as bhur bhféile.

We collected more shoeboxes, on behalf of HOPE this year, than we have ever done before. These were full of presents for poor children in Swaziland, Thank you very much for your generosity.

 

Baile Dhónaill

Chuaigh 22 dalta, an príomhoide agus an leasphríomhoide ar thuras go dtí Aerodróim Mhic Easmainn ar an 12ú Nollaig. B’iontach an deis é a bheith i láthair nuair a bronnadh boinn cheiliúradh chéad bliain 1916 ar Óglaigh na hÉireann. Bhí an searmanas féin an-spéisiúil do na daltaí. Tá cuid acu ag rá gur mhaith leo féin a bheith sna hÓglaigh iad féin nuair a fhásfaidh siad suas.

 

22 pupils, the príomhoide and the leasphríomhoide went to Casement Aerodrome, Baldonnel on 12th of December. It was a wonderful experience to be present when “Óglaigh na hÉireann” were presented with the 1916 one hundred years commemoration medal. The service was very interesting for the pupils. Some of the pupils are already saying that they would really like to be members of Óglaigh na hÉireann when they grow up.

Polasaithe:

An téarma seo rinne an fhoireann obair ar an bPolasaí Obairbhaile agus ar an bPolasaí Nasc idir an Baile agus an Scoil. Tá dréacht díobh curtha chuig Le Chéile anois, chun tuairimí na dtuismitheoirí a fháil. Sa bhliain nua cuirfear chuig an Bord Bainistíochta iad le deimhniú.

This term the staff worked on the Homework Policy and the Link between Home and School Policy. A draft has been forwarded to Le Chéile, to get parents’ opinions. In the New Year they will be forwarded to the Board of Management for ratification.

 

Comhscór ag Peileadóirí  Scoil Chrónáin  i bPáirc an Chrócaigh

Chríochnaigh peileadóirí  Scoil Chrónáin ar chomhscór le taispeántas lán do scil agus d’fhuinneamh os comhar slua glórmhar i gcoinne Gaelscoil Inse Chóir  i bPáirc an Chrócaigh ar an gCéadaoin an 9ú Samhain 2016. Bhí Scoil Chrónáin pointe ar chúl ag leath am, 2.5 le 1.7. Chuireadar taispeántas mór isteach ag tús an dara leatha, ach chríochnaigh Gaelscoil Inse Chóir an-láidir agus fuaireadar an pointe deireannach chun go gcríochnódh na foirne ar chomhscór, 3.9 an taobh. Ba cheart go mbeadh an dá fhoireann an-bhródúil astu féin taréis na gcluichí ceannais iontacha, a d’imríodar le dhá bhliain anuas. Táimid ar fad an-bhródúil astu. Táimid cinnte go mbeidh geansaí an chontae á chaitheamh acu sna blianta atá romhainn amach. Táimid taréis cúpla bliain an-torthúil a bheith againn agus beidh a thuilleadh sna blianta atá romhainn, le cúnamh Dé. Ba mhaith liom buíochas speisialta a ghabháil le Máistir Colm, le Peter Elliot, a chabhraigh go mór sa scoil i mbliana, le Máirín agus leis na tuismitheoirí ar fad a chabhraíonn linn i gconaí. Scoil Chrónáin Abú!

 

 

Scoil Chrónáin’s Footballers share the spoils with Gaelscoil Inse Chóir in Croke Park

After a few fruitful years, Scoil Chrónáin’s Footballers drew their final after a titanic contest and gave an exhibition of skill and determination in an energetic display against Gaelscoil Inse Chóir in Croke Park on Wednesday the 9th November 2016. In front of an enthusiastic crowd, Scoil Chrónáin trailed by a single point at half time, 2.5 to 1.7. Scoil Chrónáin began the second half brightly showing great heart and fight but Gaelscoil Inse Chóir fought back and deservedly drew level with the last kick of the game from distance. The final score was 3.9 a piece. Both teams should be very proud after two exhibitions of Football in the last two finals.  We are very proud of them all and I am sure they will build on this experience and we might see a few names playing for the county footballers in the years ahead. It has been a great few years for Scoil Chrónáin and long may it continue.  A special thanks to Máistir Colm, Peter Elliot, Máirín and to all the parents who helped out during the year. Scoil Chrónáin Abú!

 

Cór na Scoile : Oíche Naomh Uinseann de Pól, Oíche Nollag na Scoile, Coirmcheoil do na Seanóirí (Concert in the Day Care Centre)

Ar an 6ú Nollaig, ghlac cór na scoile páirt in ócáid speisialta sa phobal ar son Naomh Uinseann de Pól. Chanadar go binn agus bhí Múinteoirí Ailin, Muireann agus an CRS Marina an-bhródúil astu.

On Tuesday 6th December, the school choir took part in a community event in aid of St. Vincent de Paul. The choir sounded amazing! Well done to all involved! You did múinteoirí Ailín, Muireann, Marina and yourselves proud!

Chuaigh  cór na scoile in éineacht le múinteoirí Ailín, Muireann agus an CRS Marina ar cuairt chuig na seanóirí san ionad lae, Dé Luain 19ú Nollaig.  Chanadar go leor amhrán as Gaeilge dóibh, carúil Nollag ina measc. Sheinn cuid acu an consairtín agus na feadóga stáin freisin. Bhain na seanóirí agus an fhoireann an-taitneamh as. Míle buíochas le cách!

The school choir along with Múinteoirí Ailin, Muireann and Marina went to the Day Care Centre on Monday 19th December. They entertained them with lots of Christmas carols and festive cheer! Some children played the concertina and tin whistles also. The old folk and staff really enjoyed it.  A special thanks to all involved!

 

 

Searmanas na Nollag / Christmas Ceremony

Bhí Searmanas na Nollag ar siúl sa séipéal ar an 20ú Nollaig. Rinne Rang 4 seirbhís paidreoireachta den scoth agus chuir Rang 3 Dráma na Nollag iontach os ár gcomhair. Bhí na Naíonáin Bheaga gleoite mar aingil. Chan an cór go binn ar an oiche! Míle buíochas leis na múinteoirí, leis na cúntóirí riachtanais speisialta, leis an rúnaí agus leis an bhfeighlí a chabhraigh leo ar an oíche. Sár-oíche a bhí ann. Táimid fíor-bhuíoch de gach duine.

The Christmas Ceremony was held in the Parish Church on the 20th of December. Rang 4 did an amazing job on the prayer service and Rang 3 performed a fantastic Dráma na Nollag. The Naíonáin Bheaga looked adorable in their angel costumes. The choir sang beautifully! A special thank you to all the teachers, SNAs the Rúnaí and the caretaker who helped out on the night. It was a fabulous night. Many thanks to everyone involved!

Naíonáin Mhóra agus Naíonáin Bheaga

Ar an 13ú Nollaig d’imigh na Naíonáin Mhóra agus Naíonáin Bheaga go dtí seó “Frosty the Snowman” in Amharclann an Mhóta i Nás na Ríogh.  Thaitin an turas ar an mbus agus an seó go mór leo.   Is páistí iontacha iad agus táimid cinnte go dtiocfaidh Daidí na Nollag anuas an simléar chucu!

On the 13th of December, Naíonáin Mhóra agus Naíonain Bheaga attended “Frosty the Snowman” in the Moate Theatre in Naas. They thoroughly enjoyed the show and the bus journey to and from the venue!  We are so proud of all the páistí in Naíonáin Bheaga and Mhóra this year and we are certain that Daidí na Nollag will bring them lots of toys!!

Rang a 1A

Bhí go leor ar siúl ag Rang 1A ag druidim i dtreo na Nollag. I gcomhair Seachtain na hEolaíochta, thógamar bolcáin, d’oibríomar le maighnéid, dheineamar staidéar ar gháis, chuireamar rísíní ag rince agus bláthanna ag ól. Tá siopa curtha isteach i gcúinne an ranga againn chun cabhrú linn foghlaim faoi ionramháil airgid. Shroicheamar 500 pointe ar an Class Dojo le déanaí agus bhí ana cheiliúradh againn.  Bhí cóisir againn sa rang agus bhaineamar sult as!

There was plenty of activity in Rang 1A this term. For Science week we built volcanoes, worked with magnets, studied gases, made raisins dance and flowers drink. We play ‘shop’ in class which helps us learn about money.  We reached 500 points on Class Dojo and we celebrated with a party!

Táimíd ag léamh leabhar amháin faoin Nollaig gach lá i rith na hAidbhinte. Tá gach leabhar maisithe go deas faoin gcrann Nollag istigh sa rang.

We are reading one Christmas story each day during Advent and books are wrapped up and placed under the Christmas tree in the classroom.

 

Ár mbuíochas le Peter as an obair ar fad atá curtha isteach aige sa pheil agus san iománaíocht linn. Tá go leor scileanna nua múinte aige dúinn agus beimid ag cleachtadh linn sa bhaile.

Many thanks to Peter who has taught us so many football and hurling skills. We are looking forward to continuing our skills at home during our holidays.

Bhain Seosamh Ó R. ana ghaisce amach agus leabhar den scoth scríte aige faoi thuras go Nua Eabhrac. Bhí deis aige a chuid oibre a chur ós comhair slua ag lá speisialta eagraithe ag Child Vision le aoí speisialta Marita Conlon-McKenna.

Well done to Seosamh Ó R. who achieved so much after writing his own story about a trip to New York. Seosamh attended a special event at Child Vision Drumcondra and even met author Marita Conlon McKenna.

Bhí obráid ag Eoin le déanaí agus tá sé i mbarr a shláinte anois. Thug sé cuairt ar Scoil Chrónáin Dé hAoine agus bhíomar ana shásta é a fheiscint!

Eoin visited Scoil Chrónáin following a very successful operation several weeks ago. We were all delighted to see Eoin again!

 

Rang a 3

Bhí bliain ana thorthúil go dtí Seo ag rang a 3, tá siad tosnaithe ar ranganna consairtín sa scoil, agus tá siad ana cheolmhar bail ó Dhia orthu. Tá siad ag dul ó neart go neart ar na feadóga stáin chomh maith. Chuir siad isteach ar chomórtas ealaíne a bhí á reachtáil ag Cúla4, agus tháinig Éadaoin sa chéad áit! Bhí gach éinne ana bhródúil aisti. Fuair Na healaíntóirí eile ar fad duais. Rinne an rang obair thionscnamh iontach i ngrúpaí don gclár ‘One Good Idea’, chuimhnigh siad ar shlite iontacha chun téamh domhanda a ísliú. Léirigh na leanaí spiorad na Nollag nuair a bhailigh siad cannaí de bhia éagsúla ón mbaile, do dhaoine atá I gcruachás. Thugamar iad seo do Naomh Uinseann de Pól. Tá Obair iontach curtha isteach acu Maidir le Dráma na Nollag, agus tá súil againn gur bhain sibh ar fad sult is sásamh as!
Rang a 3 have had a very productive year so far. They have started concertina lessons in school and they are all very musical indeed. They are also going from strength to strength with their tin whistle playing. The children entered an art competition being run by Cúla4, and Éadaoin came in first place! Everyone was very proud of her. All the artists received a prize for their amazing artwork! The children in Rang a 3 really showed what the spirit of Christmas is all about when they brought in tins of food and other dried foods, from home. They collected these for people who are in need, we gave the food to the St. Vincent de Paul Society. They worked extremely hard in the lead up to Dráma na Nollag, and we hope that you all enjoyed it!

Rang a 6A

Tá Rang a 6A an-ghnóthach le tamaill anuas ag eagrú don Nollaig. Tá stócaí agus maisiúcháin Nollag déanta acu.  Ta Kris Kindle eagraithe, tá dánta, amhráin agus paidreacha ráite acu agus tá said ag tnúth go mór leis an lá mór anois!  Nollaig Shona ó Rang a 6A agus Múinteoir Éilis.

Rang a 6A have been very busy of late organising for Christmas.  They have made Christmas stockings and decorations, they’ve organised their Kris Kindle and they’ve sung songs, said poems and prayers and are now looking forward with great excitement to the big day!

 

 

 

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh go léir!

Have a happy Christmas and all the best in the New Year

ó

Shiobhán agus an fhoireann ar fad i Scoil Chrónáin

 

 

 

 

 

 

 

Beidh Scoil Chrónáin ag athoscailt ar an 9ú Eanáir 2017 ag 09:00

Scoil Chrónáin re-opens at 09:00 on the 9th January 2017