Caomhnú Leanaí (Child Protection)

Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile na scoile. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Scoil Chrónáin.

  1. Tá glactha ag an mBord Bainistíochta le ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.
  2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Siobhán Mhic Gearailt
  3. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA): Róisín Ní Shéaghdha
  4. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Scoil Chrónáin, cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí. Déanfaidh an scoil
   • glacadh leis go bhfuil fíor-thábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ar aon cheist eile;
   • comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí
   • gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d’fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith;
   • gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus iad a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí; agus
   • meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí

   Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon dalta fásta lena mbaineann soghontacht speisialta.

  5. Tá dlúthcheangal idir an Polasaí Caomhnú Leanaí agus polasaithe, cleachtais agus gníomhaíochtaí eile de chuid na scoile e.g.
   • An Cód Iompair / Polasaí Frith-bhulaíochta
   • Polasaí Maoirseachta
   • Polasaí Iontrála
   • Polasaí Riachtanais Speisialta
   • Polasaí Tinrimh
   • Polasaí Fón Póca
   • Polasaí Úsáidte Inghlactha
   • Polasaí Turais Scoile
   • Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta
   • Nósanna Imeachta maidir le Taithí Oibre
   • Nósanna Imeachta Snámha

Tá sé cinntithe ag an mBord go bhfuil na polasaithe, prótacail agus cleachtais, de réir mar is cuí, curtha i bhfeidhm i ndáil le gach ceann de na rudaí thuasluaite.

 1. Cuireadh an polasaí seo ar fáil d’fhoireann na scoile agus do Chumann na dTuismitheoirí (Le Chéile) agus tá sé ar fáil go héasca ag tuismitheoirí ach a iarraidh. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil don Roinn agus don phátrún sa chás go n-iarrtar é.
 2. Déanfaidh an Bord Bainistíochta an polasaí seo a thabhairt faoi athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an bpolasaí seo ar an 23ú Aibreán 2012. Rinneadh athbhreithniú bliantúil air ina dhiaidh sin.

The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies and activities. Accordingly, in accordance with the requirements of the Department of Education and Skills’ Child Protection for Primary and Post Primary Schools, the Board of Management of Scoil Chrónáin has agreed the following child protection policy.

 

  1. The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures of Primary and Post Primary Schools as part of this overall child protection policy.
  2. The Designated Liaison Person (DLP) is Siobhán Mhic Gearailt
  3.  The Deputy Designated Liaison Person (DLP) is Róisín Ní Shéaghdha

 

  1.  In its policies, practices and activities, Scoil Chrónáin will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare:
   • recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations;
   • fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters;
   • adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;
   • develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children ; and
   • fully respect confidentiality requirements in dealing with child matters.

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

 1. The Board has ensured that the necessary policies, protocols or practices as appropriate are
  in place in respect of the below list of items:

  • Code of Behaviour / Anti-bullying Policy
  • Supervision Policy
  • Enrolment Policy
  • Special Needs Policy
  • Mobile Phone Policy
  • Attendance Policy
  • Acceptable Usage Policy (Internet)
  • School Tour Policy
  • Health & Safety Statement
  • Work Experience Policy
  • Swimming Policy
 2. The policy has been made available to school personnel and the Parents’ Association and is readily accessible to parents on request.
 3. This policy will be reviewed by the Board of Management once in every school year.

This policy was adopted by the Board of Management on 23rd April 2012 and has been reviewed annually.