Welcome to Scoil Chrónáin

Is bunscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach, chomhoideachasúil í Scoil Chrónáin, a fheidhmíonn faoi phátrúntacht Ard-Easpaig Bhaile Átha Cliath. Tá an scoil suite i sráidbhaile Ráth Cúil, díreach trasna an bhóthair ó Tesco. Is scoil í ata ag forbairt agus freastalaíonn sí ar dhaltaí ó Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé. Freastalaíonn 416 dalta ar Scoil Chrónáin agus tá 21 múinteoir ann: lena n-áirítear an Príomhoide, beirt mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus beirt mhúinteoirí acmhainne. Tá cúigear cúntóirí riachtanais speisialta (CRS) sa scoil, móide feighlí agus beirt rúnaithe páirt-aimseartha.

Is í Bairbre Ní Loingeacháin Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta.

Is iad Sorcha Heffernan & Sarah Walsh Comh-Cathaoirligh ‘Le Chéile’ (Coiste na dTuismitheoirí).

Is í Siobhán Mhic Gearailt an Príomhoide.

Is í Róisín Ní Shéaghdha, an Príomhoide Tánaisteach.


Scoil Chrónáin is an all Irish, co-educational primary school and the Archbishop of Dublin is the school patron. The school is located in Rathcoole Village, across the road from Tesco. The school is developing and at present we have 16 classes, from Junior Infants to sixth class. 416 pupils attend the school and we have 21 teachers, including the Principal, two learning support teachers and two resource teachers. We have five Special Needs Assistants in the school, along with a caretaker and two part time secretaries.

Bairbre Ní Loingeacháin is the Chairperson of the Board of Management.

Sorcha Heffernan & Sarah Walsh co-Chairperson “Le Chéile” (Parents’ Association).

Siobhán Mhic Gearailt is the Principal.

Róisín Ní Shéaghdha is the Deputy Principal.