Leabhairín Eolais

Leabhairín Eolais (Information Booklet)

 

 

Gaeilge:

Is Gaelscoil í Scoil Chrónáin agus is í an Ghaeilge teanga labhartha agus chumarsáide na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a múintear ábhair an Churaclaim. Ní mór do na daltaí an Ghaeilge a labhairt i gcónaí – sa rang, sa chlós agus ag imeachtaí scoile. Iarraimid ar thuismitheoirí gach aon tacaíocht a thabhairt chun usáid na Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn. Beatha teanga í a labhairt!

An Lá Scoile:

Osclaíonn Scoil Chrónáin go hoifigiúil chun daltaí a ghlacadh ar a 9.00a.m. Moltar do na daltaí a bheith ar scoil chomh gar do 9.00a.m. agus is féidir. Ní ghlacfaidh an Bord Bainistíochta aon fhreagracht as daltaí a thagann ar scoil roimh 9.00a.m.  Nuair a bhuaileann an clog seasann na daltaí ina líne. Tugann an múinteoir ranga na daltaí isteach sa seomra ranga.

Maidin Fhliuch:

Bheimis buíoch do na daoine a thagann ar scoil i gcarr maidin atá fliuch, dá bhféadfaidís fanacht sa charr, más féidir leo in aon chor é, go dtí go mbuaileann an clog. Sa tslí sin d’fhéadfadh na daoine a shiúlann ar scoil / a thagann ar bhus an foscadh a úsáid.

10.40a.m. – 10.50a.m.    Sos

12.10. – 12.40 p.m. Lón agus súgradh sa chlós

Críochnóidh ranganna gach lá do Naíonáin ar 1.40 p.m. agus do gach rang eile ar 2.40p.m. Arís ní ghlacfaidh an Bord Bainistíochta aon fhreagracht as daltaí a bheidh fágtha sa scoil nó i dtimpeallacht na scoile tar éis 2.40p.m.

Moltar do thuismitheoirí gur mian leo go mbeadh a bpáistí tionlactha abhaile ón scoil a gcuid socraithe féin a dhéanamh. Ba chóir don duine atá á dtionlacan a bheith ag an scoil roimh 1.40 p.m. do Naíonáin agus 2.40p.m. do ranganna eile.
Nuair a bhíonn leathlá againn sa scoil téann na daltaí sna Naíonáin abhaile ag a 12.00 agus téann na daltaí ó Rang 1-6 abhaile ar a 12.10.

Daltaí atá ag taisteal ar Bhus Scoile:

Ní féidir leis an mBord Bainistíochta freagracht a ghlacadh as daltaí a thionlacan ón mbus go dtí an scoil nó ón scoil go dtí an bus.

Lón Sláintiúil:

Mar is eol daoibh tá imní ar an-chuid daoine faoí shábháilteacht agus faoí luach cothaithe an bhia atá á ithe ag an aos óg. Mar chuid d’Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte ba mhaith linn béim a chur ar thábhacht dea-chothaithe maidir le fás, forbairt, agus sláinte. Táimíd ag iarraidh ar thuismitheoirí tacaíocht a thabhairt agus lón sláintiúil a thabhairt dá bpáistí.

• Ní ceart go mbeadh deoch coipeach, criospaí, seacláid, brioscaí ná milseáin, acu ar scoil.

• Tá cosc iomlán ar ghuma coganta istigh sa scoil nó thart timpeall na scoile.

Coinne le Múinteoir:

Aithnímid an tábhacht a bhaineann le co-oibriú idir an baile agus an scoil chun an tairbhe is mó a bhaint as am scoile. Más mian le tuismitheoirí aon rud a phlé leis an múinteoir ranga faoina bpáiste is féidir coinne a oirfeadh dóibh araon a dhéanamh, trí (a) nóta a chur sa dialann obair bhaile nó (b) trí ghlaoch a chur ar an oifig (01) 4588889. Ba mhaith linn a mheabhrú daoibh go gcailltear am luachmhar foghlamtha don pháiste má chuirtear isteach ar an rang i rith an lae scoile.

Proiséas chun gearán a dhéanamh:

Má bhraitheann tuismitheoirí go bhfuil aon chúis gearáin acu ní mór coinne a dhéanamh agus é a phlé leis an múinteoir ar dtús, ansin an príomhoide (más gá) agus ina dhiaidh sin le Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta (más gá), faoi mar atá leagtha síos i bpolasaí na scoile.


Teacht ar scoil déanach:

Ba chóir féachaint chuige go mbíonn do pháiste ar scoil in am. Má bhíonn do pháiste déanach maidin éigin, áfach, tabhair go dtí an oifig é / í agus féachfaidh an rúnaí ina d(h)iaidh. Níl sé ceadaithe d’aon tuismitheoir / chaomhnóir / chuairteoir dul díreach go dtí na seomraí ranga. Má tá an páiste sách déanach go mbeadh an rolla glaoite, ansin ní mór don tuismitheoir an leabhar mór dearg ‘An Leabhar Déanach’ a shíniú, ó thaobh sláinte agus sábháilteachta de.

Éide Scoile:

Is cuid de pholasaí na scoile é go gcaithfeadh gach páiste éide scoile i.e. sciorta agus geansaí dubhghorm do chailíní, (Tá rogha bríste dubhghorm a chaitheamh in áit sciorta freisin.) geansaí agus bríste dubhghorm do bhuachaillí, le léine bhán. Ba mhaith linn go gcinnteodh gach tuismitheoir go bhfuil an t-éide scoile iomlán ar gach páiste gach lá. Ba cheart do na páistí bróga reatha agus culaith reatha na scoile a chaitheamh an lá a mbíonn snámh nó Corpoideachas acu – Dé Máirt agus Déardaoin.

Fón Póca:

Glacann an Bord Bainistíochta go mbíonn fóin ag páistí áirithe de bharr cúrsaí taistil nó cúrsaí sláinte. Caithfidh na páistí na fóin a mhúchadh agus iad a choinneál ina málaí. Ní cheadófar na fóin seo a úsáid laistigh den scoil nó thart timpeall na scoile. Má bhíonn sé riachtanach dul i dteagmháil leis na tuistí déanfaidh foireann na scoile an glaoch. Má bheirtear ar pháiste ag úsáid fóin póca, tógfar an fón chun na hoifige agus baileoidh tuismitheoir ón bpríomhoide é. tógfar an fón chun na hoifige agus baileoidh tuismitheoir ón bpríomhoide é.tógfar an fón chun na hoifige agus baileoidh tuismitheoir ón bpríomhoide é.

Tá cosc iomlán ar fhóin cheamraí a úsáid sa scoil/ ag imeachtaí scoile, mar cuireann siad isteach ar phríobháideachas an duine.

Tinneas / Timpistí:

Má éiríonn páiste breoite ar scoil nó má bhíonn timpiste acu, cuirfear fios ar na tuismitheoirí mar atá leagtha síos i bpolasaí na scoile. Tá sé fíor thábhachtach, mar sin go mbeadh uimhreacha teileafóin cuí tugtha don scoil, uimhir bhaile, uimhreacha oibre, uimhreacha fóin póca. Má thagann aon athrú ar uimhreacha teileafóin i rith na bliana ní mór sin a chur in iúl láithreach i scríbhinn chuig an oifig.

N.B. Má bhriseann páiste géag nó má bhíonn orthu maidí croise a úsáid, ní mór duit bualadh leis an bpríomhoide sula bhfillfidh do pháiste ar scoil, ó thaobh sláinte agus sábháilteachta de.

Leigheas:

Is ceart aon fhadhb sláinte atá ag do pháiste a chur in iúl i scríbhinn don scoil, nuair a chláraíonn tú do páiste nó a luaithe agus a fhaigheann tú amach faoin bhfadhb. Ní thugtar amach cógas leighis sa scoil. Má tá riocht sláinte ainsealach ar do pháiste, áfach, a d’fhéadfadh a bheatha a chur i mbaol, is ceart iarratas a chur chuig an Bord Bainistíochta i scríbhinn ag iarraidh orthu duine/ daoine fásta a ainmiú, a bheadh toilteanach freagracht a ghlacadh as an leigheas a dháileadh, i gcás éigeandála, i rith an lae scoile. Ní gá go nglacfadh daoine leis an bhfreagracht, ach má ghlacann, caithfidh tú slánaíocht a thabhairt dóibh agus don Bhord Bhainistíochta.

Tinreamh agus Poncúlacht:

Ba chóir do gach páiste freastal ar scoil gach lá. Is ceart coinne fiaclóra a dhéanamh taobh amuigh d’am scoile chomh fada agus is féidir. Is ceart nóta a scríobh chuig an múinteoir ranga, má bhíonn do pháiste ag fágáil scoile go luath.

Níl sé ceadaithe d’aon pháiste an scoil a fhágaint idir 9.00a.m. agus 1.40p.m./2.40p.m. gan tuismitheoir / duine fásta a theacht chun iad a fháil. Nuair a thagann an tuismitheoir ní mór dó/di dul go dtí an oifig. Cuirfidh an rúnaí fios ar an bpáiste. Caithfidh an tuismitheoir an leabhar mór dubhghorm ‘Ag fágáil Luath’ a shíniú.

Asláithreacht:

Tá sé de dhualgas ar an scoil faoin Acht Oideachais (Leas) 2000,  eolas a chur chuig an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais nuair a bhíonn páiste 20 lá as láthair ón scoil in aon bhliain amháin. Faoin Acht úd, ní foláir duit an scoil a chur ar an eolas má tá do pháiste as láthair agus é a mhíniú. Úsáid an ‘Nóta Asláithreachta’ chuige seo agus tugadh do pháiste isteach chuig a m(h)úinteoir é, nuair a fhilleann sé/sí tar éis asláithreachta. Tá an Nóta Asláithreachta le fáil ón mbosca ar an bhfalla lasmuigh den oifig.

Maor Tráchta:

Meabhraigh do do pháiste, le do thoil, an tsráid a thrasnú leis an Maor Tráchta.

Snámh:

Is snáth den Chorpoideachas anois é ‘Oiliúint Uisce,’ de réir Churaclam na Bunscoile. Dá bhrí sin i Scoil Chrónáin téann na daltaí ó Rang 1-Rang 4 ag snámh sa linn i gCluain Dolcáin, ar feadh tréimhse 8 seachtaine i rith na scoilbhliana. Ba chóir go mbeadh na páistí, atá ag dul ag snámh, in ann iad féin a thriomú agus a ghléasadh go tapa. Beidh fáilte roimh thuismitheoirí chun cabhair a thabhairt a bpáistí/bpáistí a thriomú. Beidh ar an mbus a bheith ar ais ar scoil ar a 2.40p.m. Más mian le tuismitheoir páiste a thabhairt díreach abhaile ón linn snámha caithfear é sin a chur in iúl don mhúinteoir agus an leabhar nóta ‘Snámh’ a shíniú.

Má tá ganntanas airgid ag teaghlach ba chóir dóibh dul i dteagmháil leis an bpríomhoide agus déanfar socruithe cuí dóibh. Má bhíonn cúis sláinte éigin m.sh. slaghdán ar dhalta, a choscann air/uirthi páirt a ghlacadh san oiliúint uisce lá éigin, le linn na tréimhse, cuir sin in iúl i scríbhinn. Tabharfaidh a m(h)úinteoir aire dó/di san áit atá leagtha amach dóibh ag taobh na linne.

Obair Bhaile:

Tugtar obair bhaile do pháistí i rith na seachtaine. Tá sé molta go ndéanfaí obair bhaile in áit saor ó fhothrom. Tá sé riachtanach go ndéanfá an léitheoireacht, táblaí agus litriú, ach go háirithe, leis na páistí sna bunranganna.

Ba chóir go n-oibreodh na páistí go neamhspleách, chomh fada agus is féidir, sna meán agus sna hard ranganna. Ní mór duit an obair bhaile a sheiceáil, áfach, agus an dialann obairbhaile a shíniú gach oíche, nuair atá tú sásta go bhfuil sé déanta go sásúil aige/aici. Má tá cúis éigin ann nach bhfuil an obairbhaile déanta ag do pháiste, ba chóir duit nóta míniúcháin a scríobh chuig an múinteoir ranga.

An saghas obairbhaile a thugaimid:

Ranganna Naíonán:

 • Aithint uimhreach /litreach/focal
 • Scríbhneoireacht
 • Leathanach as leabhar oibre
 • Léitheoireacht pháirteach

Rang 1 & 2:

 • Litriú Gaeilge agus Béarla (foghlaim ó bhéal)
 • Mata: Táblaí (foghlaim ó bhéal)
 • Suimeanna a scríobh
 • Léamh Gaeilge agus Béarla.
 • Tasc Scríbhneoireachta i nGaeilge / i mBéarla.

Rang 3 go dtí Rang 6:

 • Litriú Gaeilge agus Béarla (foghlaim ó bhéal)
 • Léamh Gaeilge agus Béarla
 • Scríobh Gaeilge nó Scríobh Béarla.
 • Táblaí
 • Mata
 • Stair / Tír-Eolaíocht / Eolaíocht
 • Am Staidéir/ Taighde

Cé mhéid ama?

Braitheann an méid ama a caitear ar an obair bhaile, dar ndóigh, ar an bpáiste. Seo iad na treoirlínte ginearálta don mhéid ama atá molta againn, do gach rang:

 • Naíonáin:             10 – 15 nóiméad.
 • Rang 1 & 2:           20 – 30 nóiméad.
 • Rang 3 & 4:          30 – 40 nóiméad.
 • Rang 5 & 6:          40 – 60 nóiméad.

Má bhíonn fadhb ag an bpáiste, ar bhonn rialta, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an múinteoir ranga faoi.

Billí Scoile:

Iarrtar ar thuismitheoirí aon airgead atá le h-íoc acu a sheoladh chun na scoile i gclúdach litreach. Tá clúdach litreach speisialta ar fáil sa halla chuige seo. Déan deimhin de go bhfuil Ainm an Dalta, Rang, Méid Iniata, Dáta agus Íocaíocht le haghaidh líonta isteach i dtosach an chlúdaigh.

Cód Iompair:

Seo leanas rialacha na scoile, atá pléite leis na daltaí ar bhonn rialta. Iarraimid oraibh na rialacha seo a phlé le bhur bpáistí chomh maith. Trí chomhlíonadh na rialacha seo cruthófar timpeallacht foghlama dearfach, sábháilte do gach duine. Meabhraimíd do pháistí gur cheart dóibh ia bheith dea-bhéasach i gcónaí agus iad féin a iompar ar shlí a bheadh tuisceanach do leasa dhaoine eile.

Bítear ag súil:

1) Go labharfaidh na daltaí Gaeilge i gcónaí ar scoil / i dtimpeallacht na scoile

2) Go mbeidh meas acu orthu féin, ar fhoireann na scoile, ar a gcomhleacaithe agus ar chuairteoirí chun na scoile i gcónaí. Ní ghlacfar le aisfhreagraí nó le haon iompar a chuirfeadh isteach ar chearta dhaoine eile.

3) Go mbeidh siad aireach agus go leanfaidh siad treoracha a múinteoirí.

4) Go n-oibreoidh siad chomh maith agus atá ar a gcumas.

5) Go mbeidh meas acu ar threallamh na scoile agus go gcoimeádfaidh siad timpeallacht na scoile saor ó bhruscar.

6) Nach mbeidis ag rith istigh sa scoil nó nach mbeadh rith dainséarach / cluichí garbha i gclós na scoile.

Scrúduithe Caighdeánacha:

Déanaimid scrúduithe caighdeánacha m.sh.Sigma T, Micra T agus Scrúduithe Dhroim Chonrach i Scoil Chrónáin. Tugaimid na torthaí i bhfoirm sTen.

Míniú ar sTen:

Téann scóir STen ó 1 go 10. Sa tábla thíos feictear an rud a insíonn na scóir difriúla STen mar gheall ar dhul chun cinn do pháiste sa léitheoireacht Bhéarla, sa mhatamaitic agus sa léitheoireacht i nGaeilge.

Scór STen Míniú an Scóir Cionroinnt a fhaigheann an scór seo
8 - 10 I bhfad thar an mheáin 1/6
7 Meánach Ard 1/6
5 - 6 Meánach 1/3
4 Meánach Íseal 1/6
1 - 3 I bhfad faoin meán 1/6

 

Gaeilge:

Scoil Chrónáin is an All-Irish school and Irish is the language of instruction and communication. Children are expected to speak Irish at all times in class, in the yard and at all school activities. We therefore ask all parents to promote and support the use of Irish in every way possible. One learns a language best by speaking it.

School Day:

The official opening time of Scoil Chrónáin is 9.00a.m. and pupils should arrive in school as near as possible to 9.00a.m. The Board of Management cannot accept responsibility for children who arrive in school before 9.00a.m. When the bell rings the children stand in their ‘líne.’ The teacher will escort the class from the yard to the classroom.

Wet Mornings:

On wet mornings it would be appreciated, if those who come to school by car remained in the car, if at all possible, until the bell rings, and thus allow those walk / those who come by bus to avail of the shelter.

10.40a.m. – 10.50a.m.    Morning Break

12.10p.m. – 12.40p.m.   Lunch and Break

Infant classes finish at 1.40p.m. each day and classes for all pupils end at 2.40p.m. The Board of management will not accept responsibility for pupils who remain on the school premises after school hours.

Parents who wish to have their children escorted home from school at 1.40p.m. or at 2.40p.m. should make their own arrangements to have them met at the school.  The person who is to escort them should be at the school, no later than 1.40p.m. to collect pupils from Infant Classes and no later than 2.40p.m. to collect all other pupils.
On days when the school closes for a half day the Infants go home at 12.00 and Rang 1-6 go home at 12.10.

Pupils travelling on School Bus:

The Board of Management cannot accept responsibility for escorting the pupils from the bus to the school or from the school to the bus.

Healthy lunches:

As you are aware there is now great emphasis on the importance of developing an understanding of healthy eating among children. The Social, Personal and Health Education aspect of the Curriculum explores the importance of food for growth, keeping healthy and providing energy. We are asking parents/guardians to support us by providing a healthy lunch for your child/children.

• Children should not bring fizzy drinks, crisps, chocolate, biscuits or sweets to school.

• Chewing gum is forbidden in the school or on the school grounds.

Appointments to meet a teacher:

We believe that co-operation between home and school is essential if your child is to get maximum benefit from his/her time in school. If you have a matter you wish to discuss with the teacher you should make an appointment to see him/her, a) by writing a note in the Homework journal orb) by phoning the office (01) 4588889. This will ensure less disruption to the class as valuable teaching time is lost through classroom interruptions.

Complaints Procedure:

Any complaint about a teacher must first be addressed to the teacher in question. Please make an appointment to met him/her. If the problem is unresolved you may then make an appointment to meet the principal. After that the Chairperson of the Board of Management may be contacted, if necessary.

Arriving late / Visitors to School:

Should you arrive in school after the teacher has escorted her class into the school, you must report to the School Secretary’s office and she will look after him/her. Nobody is allowed to approach a classroom directly. Should you arrive after ‘roll call’, you must sign the large red book ‘Leabhar Déanach’ which is on the hall table. This policy is enforced in the interests of maintaining the safety of all our pupils.

School Uniform:

It is school policy that children wear a school uniform – kilt and navy jumper for the girls (navy trousers optional for the girls also), navy jumper and trousers for the boys, white polo shirts for both. We would appreciate parents’ co-operation to ensure children come to school in full uniform every day. Children should wear suitable runners and clothing when going swimming or when going to P.E. classes (Tuesdays and Thursdays).

Mobile Phones:

The Board of Management recognises that because of travel arrangements or in exceptional circumstances, a very small number of children have been given mobile phones for contact/safety reasons. Children must keep their phone in their schoolbag and they must be switched off. The use of such phones within the school grounds is forbidden. During the school day, a member of staff will contact parents/guardians, if it becomes necessary to do so. Where a pupil is found to be using a mobile phone, the phone will be confiscated and held until his/her parent collects it from the principal’s office.

Camera phones are seen as an invasion of privacy and may not be used in school or during any school activities.

Illness/Accidents:

If your child becomes ill at school or has an accident, it is school policy to contact parent(s). It is essential therefore that we have home and work number as well as mobile phone number if applicable. We will also need the name and number of a responsible adult nominated by you to act on your behalf in the event of an emergency. It is your responsibility to inform the office in writing should you change your phone number during the year.

N.B. Should your child break a limb or should he /she need to attend school on crutches, you must contact the Príomhoide, on health and safety grounds, prior to your child returning to school.

Administration of Medicines to Pupils:

The school must be informed immediately of any health problems, or medical conditions which affect your child. This should be done when registering the child or as soon as one becomes aware thereafter of the medical condition. Medicines are not normally administered by staff. Should a child suffer from a chronic health condition, however, that may put his life in danger, then a written application must be made by the parents to the Board of Management, requesting medicine to be administered by an adult, in case of an emergency during school hours. If the request is granted the BOM must appoint a member / members of staff, who is / are willing to administer the medicine in an emergency. The parents must indemnify those appointed and the Board of Management also.

Attendance and Punctuality:

Each pupil should attend school every day unless exceptional circumstances prevail. Where possible,  medical and dental appointments should be made outside of school hours. Children may not leave the school building between 9 00a.m. and 1.40p.m. / 2.40p.m. unless they have been signed out by a parent/ responsible adult. If parents need to take their child/children before the end of the school day, they should inform the class teacher beforehand. Parents / Guardians must report to the secretary’s office on arrival, and the child will be sent for. They must then sign the large navy book ‘Ag Fágáil Luath’ that is on the hall table for this purpose.

Absences:

The Education Welfare Act (2000) places a legal obligation on the school to notify the National Education Welfare Board in the event of a child missing more than 20 school days in a school year. Under the new Act you must inform the school about each absence and give the reason. This should be done on the Nóta Asláithreachta, which is available from the box that is on the wall outside the oifig.

Traffic Warden:

Please remind your child/children, of the importance of crossing the street with the Traffic Warden (Emer) before and after school.

Swimming:

As part of their Physical Education Programme classes from R1-R4 go swimming, for a period of 8 weeks during the year. All children who are going swimming, should be able to dry themselves and get dressed quickly. Parents are welcome to come to the swimming pool to help dress their child/children. The bus has to be back in school at 2.40p.m. Any parent wishing to bring their child directly home from swimming must inform the teacher and sign the relevant notebook.

If a family is experiencing financial difficulties and finds it difficult to pay for swimming in one instalment, then they should discuss the matter with the principal. Should a child be unable to go swimming on a certain day, due to a cold etc, he/she may sit with the teacher in the allocated area and observe the class.

Homework:

Pupils receive homework during the week. Homework should be completed in an atmosphere free from distraction. It is essential that parents listen to their child’s reading, spellings and tables every night. The time a parent puts into the development of their child’s reading skills is essential, especially in the Junior classes, and will reap rewards.

Pupils are encouraged to work as independently as possible on their homework in middle and senior classes. It is important that parents check the homework, however, and sign the child’s Journal when the homework is completed to their satisfaction.  If a child doesn’t complete his/her homework for some reason a note of explanation should be sent to the class teacher.

Type of Homework usually given:

Naíonáin:

 • Letter / word / number recognition
 • Writing
 • Workbook
 • Shared Reading

Rang 1 & 2:

 • Spellings (English and Irish)
 • Tables
 • Sums
 • Reading (English and Irish)
 • A writing activity

Rang 3 – Rang 6:

 • Spellings (Litriú G & B)
 • Reading (English & Irish)
 • Writing (English / Irish)
 • Tables
 • Maths
 • History / Geography / Science
 • Research / Study

How much time?

The amount of time spent on homework depends, of course, on the child. These are general guidelines as to the amount of time we would recommend for each class:

 • Naíonáin:             10 – 15 minutes.
 • Rang 1 & 2:           20 – 30 minutes.
 • Rang 3 & 4:          30 – 40 minutes.
 • Rang 5 & 6:          40 – 60 minutes.

Should a child have difficulty with his/her homework on a regular basis an appointment should be made to discuss the matter with the class teacher.

School Bills:

When returning money to the school, parents are requested to send in the money in an envelope with the Child’s Name, Class, Date, Amount Enclosed and Payment for clearly filled in. Standard school envelopes are given to pupils for the return of money to the school. They are also available on the hall table.

Code of Behaviour:

The following are the school rules, which are regularly discussed with our pupils. We also ask parents to discuss these rules with their child/children. Observance of these rules will create a safe and positive learning environment for all. Pupils are reminded to be well-mannered and to be considerate of the welfare of others.

Pupils are expected to:

1) Speak Irish at all times in school and during school activities.

2) Treat themselves, staff, their fellow pupils and visitors with respect at all times. Any cheek or behaviour that interferes with the rights of others is unacceptable.

3) Be attentive and follow their teachers’ instructions promptly.

4) Work to the best of their ability. Work to the best of their ability.

5) Respect all school property and keep the school and playground litter free. playground litter free.

6) Behave well and not run in the corridors or engage in dangerous running / rough play in the playground.

Standardised Tests:

Standardised tests e.g. Sigma T, Micra T agus Drumcondra are administered in the school. Results are given as sTen scores.

Understanding STen scores:

STen scores go from 1 to 10. The table below describes what the different STen scores tell you about your child’s achievement in English reading, Maths and Irish reading.

STen Score Meaning of Score Proportion who get this score
8 - 10 Very High 1/6
7 High Average 1/6
5 - 6 Average 1/3
4 Low Average 1/6
1 - 3 Very Low 1/6