Tuairisc Scoile (School Report)

Abairtí Samplacha ó na Tuairiscí Scoile:

Sample comments from End of Year School Reports:

Positive Comments:

 • Tús maith déanta: Off to a good start
 • D’oibrigh sé/sí go dian i rith na bliana: He/ She worked hard during the year
 • Maith thú!: Well done!
 • Déanann sé a dhícheall lena chuid oibre / Déanann sí a dícheall lena cuid oibre: He/She does his/her best
 • Díograiseach / Dúthrachtach: Diligent/Enthusiastic
 • Cúramach: Careful
 • Muiníneach: Confident
 • Féin-mhuinín an-mhaith aige/aici: High level of self-confidence
 • Cúthaileach: Shy
 • Gealgháireach: Cheerful
 • Is maith leis/léi daoine a shásamh Eager to please
 • Is mian leis/léi go n-éireodh go maith leis/ léi: Wants to do well
 • Foghlaimíonn sé/sí rudaí go tapaidh: Grasps new concepts quickly
 • Sásta obair a dhéanamh / oibríonn sé/sí go dian dícheallach: Willing to work hard
 • Tá sé/sí cáirdiúil/ tá a lán cairde aige/aici: Has many friends
 • Bíonn  tionchar dearfach ag moladh air/uirthi: Responds well to praise and/or constructive criticism
 • Freagrach / is féidir brath air/uirthi: Accepts responsibility
 • Éilíonn sé ard-chaighdeán uaidh/uaithi féin: Sets high standards
 • Féin-spreagtha: Self-motivated
 • Ábalta obair go neamhspleách: Can work independently
 • Is ceannaire é/í: Is a leader.
 • Ar bharr a g(h)rúpa: At the top of group
 • Ar bharr an ranga: At the top of class
 •  ag éirí go maith leis/léi go hacadúil: Doing well in all academic subjects
 • Bhí bliain torthúil oibre aige/aici: Having a good year
 • An-suim aige/aici ina c(h)uid oibre / an-mhóralach as a c(h)uid oibre: Takes pride in work  
 • Leibhéal ard spéise: High interest level
 • An-scoláire: All-round good student
 • Comhoibritheach: Cooperative
 • Ag obair ag leibhéal an ranga: Working well at class level
 • Sásta leis an dul chun cinn atá déanta aige/aici: Pleased with progress
 • Dul chun cinn sásúil / maith / iontach déanta: Satisfactory/ good /wonderful progress made
 • An-oibrí: A great worker
 • An-chailín /An-bhuachaill!: A wonderful girl / boy
 • Páiste ciúin, dea-bhéasach: A quiet, well-mannered child
 • Bíonn sé/ sí deas cineálta le gach duine: He /She treats everyone well.
 • Páiste stuama, macánta: A sensible and responsible child
 • Cruthaitheach: Creative
 • Sárscil aige sa…: Especially, talented in …
 • Feabhas mór togtha air/uirthi: Has improved greatly
 • Peannaireacht deas: Nice handwriting
 • Séimh: Calm
 • Cumasach: Capable
 • Tá dul chun cinn an-déanta maidir le..: Has improved greatly in…
 • Coimeád suas é!: Keep it up!
 • Páistí eile an-cheanúil air/uirthi: Other children are very fond of him/her.
 • Réitíonn sé/sí leis na héinne: He/She gets on with everyone.
 • Tá obair mhaith déanta aige/aici i mbliana: He/She has worked well this year

Not So Positive Comments:

 • Níos mó oibre / Breis oibre ag teastáil: Needs to work harder
 • Mí-chúramach: Careless
 • Ní thugann sé/sí áird: Inattentive
 • Deacracht aige/aici a áird a dhíriú: Short attention span
 • Ró-ghníomhach: Overactive
 • Fadhbanna mionscileanna: Fine motor skill difficulties
 • Fadhbanna mórscileanna: Gross motor skilldifficulties
 • Mall ag obair: Slow completing work
 • Ní chríochnaíonn sé/sí a c(h)uid oibre: Does not complete work
 • Deacair é/í a smachtú: Hard to discipline
 • Fadhb urlabhra: Has difficulty verbalizing
 • Deacracht aige/aici a aigne a dhíriú ar an obair: Has difficulty concentrating
 • Ní féidir brath air/uirthi: Unpredictable
 • Ceanndána: Stubborn
 • Mí-fhoighneach: Impatient
 • An-ghoilliúnach: Overly sensitive
 • Deacracht aige/aici treoracha ó bhéal a  leanacht: Has difficulty following oral directions
 • Giodamach: Giddy
 • Deacracht aige/aici  treoracha scríofa a leanacht: Has difficulty following written directions
 • Fadhb aige/aici le …: Has difficulty with (subject)
 • Deacracht aige/aici glacadh le freagracht: Has difficulty accepting responsibility
 • Níl sé/sí go maith ag cur ord agus eagar ar a c(h)uid oibre: Has difficulty organising and planning work
 • Ag taibhreamh go minic: Tends to daydream
 • Bíonn sé/sí ag piocadh ar pháistí eile: Teases other children   
 • Mí-fhoighneach: Impatient
 • Níl sé/sí in ann coimeád suas lena g(h)rúpa: Has difficulty keeping up with group
 • Bíonn sé /sí ag cur isteach ar dhaoine: Disturbs others
 • Deacracht aige/aici obair go neamhspleách: Has difficulty working independently
 • I gcónaí ag lorg áird:  Demands too much attention
 • Fuirist ag daoine a (h)aigne a thógaint ón obair: Easily distracted by others
 • Ró-chainteach: Talking interferes with work
 • Deacracht aige/aici cairde a dhéanamh: Finds it difficult to make friends
 • Níl sé/sí muiníneach: Lacks self-confidence
 • Ag pleidhcíocht: Resorts to show-off behaviour
 • Fadhb aige/aici díriú ar a (h)obair scoile:  Has difficulty concentrating on schoolwork
 • Deacracht aige/aici le scileanna ‘réiteach fadhbanna’: Has not developed problem-solving skills
 • Ag brath ar fhoghlaim de ghlanmheabhair / easpa  tuisceana: Depends on rote learning
 • Drochnósanna oibre aige/aici: Poor work habits hinders progress
 • Deacracht aige/aici socrú síos ag tús na bliana: Began the year slowly
 • Ní léiríonn sé/sí suim/spéis san obair: Displays lack of interest in their work
 • Níl sé/sí féin-spreagtha: Displays lack of motivation
 • Bíonn sé/sí i gcónaí ag brath ar dhaoine eile chun cabhrú leis/léi: Dependent behaviour
 • Go mór faoi thionchar na bpáistí eile sa rang: Easily influenced by peers
 • Tá dul chun cinn le déanamh maidir le…: Needs to improve…
 • Coimeád súil ar…: Keep an eye on..
 • Tabhair deiseanna scríbhneoireachta: Provide opportunities for writing
 • Téigh siar ar na táblaí: Revise tables
 • Is mór an trua gur chaill sé/si a lán laethanta scoile: It’s a pity he/she was often absent.
 • Téann sé/sí ar stailc uaireanta: Uncooperative/ sometimes he/she doesn’t do the work asked of him/her.